Jesteś tutaj:   

Dostępność

Raport o stanie dostępności na dzień 31.03.2021

Raport UMIG.pdf

Raport SP Szamocin.pdf

Raport SP Lipia Góra.pdf

Raport Klub Malucha.pdf

Raport MGZOEAO.pdf

Raport GPP Szamocin.pdf

Raport o stanie dostępności

Raport.pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2020/2021/2022 dla Gminy Szamocin i jednostek podległych

Gmina Szamocin.pdf

SZOK Szamocin.pdf

ZGKIM Szamocin.pdf

MGOPS Szamocin.pdf

SP Szamocin.pdf

SP Lipia Góra.pdf

GPP Szamocin.pdf

KM Szamocin.pdf

 

Deklaracja dostepności dla Gminy Szamocin i jednostek podległych

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.gminaszamocin.pl

Gmina Szamocin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Gmina Szamocin.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak oznaczeń, kierunkowskazów dla osób z niepełnosprawnością wzroku, oraz brak sygnalizacji głosowej dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Poprawienie strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej -

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Młynarczyk, zastepcaburmistrza@gminaszamocin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 695 169 588. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Szamocin po przebudowie i rozbudowie został dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zostały zlikwidowane bariery architektoniczne na zewnątrz budynku, co umożliwia osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim dostęp do budynku urzędu . Podczas prowadzonych robót budowlanych została podniesiona o ok. 50 cm posadzka korytarza oraz wyrównana posadzka na całym parterze , dzięki czemu osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może skorzystać z każdego biura w części parteru. Na zewnątrz rozbudowanego skrzydła budynku wybudowany został parking , na którym wydzielone zostało miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. W bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca została zamontowana winda zewnętrzna umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach dostęp na piętro budynku urzędu. Obiekt został tak zaprojektowany , że poziom posadzek w części istniejącej i rozbudowy jest taki sam zarówno w części parteru jak i piętra. Dzięki temu rozwiązaniu osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim na dostęp do każdego biura znajdującego się na piętrze. Niepełnosprawni mogą również uczestniczyć w sesjach Rady Miasta i Gminy , ponieważ sala sesyjna i sala ślubów również ma zapewniony dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podsumowując od listopada 2018 r. budynek Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zgodność ze standardami

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami WCAG 2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikacji treści.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych NVDA, JAWS

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące – zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu

Skróty klawiszowe

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis nie posiada aplikacji mobilnych

Deklaracje jednostek podległych:

Szamociński Ośrodek Kultury.pdf

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.pdf

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.pdf

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Szamocinie.pdf

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze.pdf

Klub Malucha w Szamocinie.pdf

Gminne Przedszkole Publiczne w szamocinie.pdf

 

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności

DANE KONTAKTOWE KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Zarządzeniem nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10 września 2020r.  powołano Renatę Młynarczyk na koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Szamocin

Renata Młynarczyk te. 695 169 588 lub 67 2848 003 w.10

e-mail: zastepcaburmistrza@gminaszamocin.pl