Gminne centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie z 17 stycznia 2020.pdf

Powiadomienie.pdf

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.

Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

-wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

-zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

-współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

- organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym burmistrza w zarządzaniu kryzysowym jest Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Szamocinie. Został on powołany przez burmistrza i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład miejsko gminnego zespołu, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy burmistrz, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

- stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Podstawa prawna działania:

Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Szamocinie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szamocinie.

TELEFONY ALARMOWE

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja,

991 – Pogotowie Energetyczne,

992 – Pogotowie Gazowe

67 28 48 003 – Miejsko Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szamocinie, telefon czynny w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 Zarządzenie nr 15/2019.pdf

Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe

Schemat.pdf

Kontakt

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Kontakt z biurem :

-w godzinach pracy Urzędu

tel   - 67 2848 003

fax  - 67 2848 065

e-mail : gczk@gminaszamocin.pl

 

-po godzinach pracy Urzędu

gsm  - 694 476 816

gsm  - 695 169 588

 

Informacje dla ludności

Ostrzżenie przed silnym wiatrem.pdf

Informacja o szkoleniu ludności w zakresie powszechnej samoobrony ludności Miasta i Gminy szamocin.pdf

Grypa.pdf

Powódź.pdf

Burza.pdf

Upały.pdf

Informator o powszechej samoobronie ludności.pdf