Jesteś tutaj:   

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 9 grudnia 2021 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (z dotychczasowymi dzierżawcami)

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 3 grudnia 2021 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia bezprzetargowo (działka nr 1277 połozona w Szamocinie)

wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia bezprzetargowo (lokale ul. Paderewskiego 30 lokal nr 4 i 5)

wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej z dnia 18 listopada 2021 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia bezprzetargowo (lokal ul. Dworcowa 2B m.1)

wykaz.pdf

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 4 listopada 2021 r.

wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany z dnia 25 października 2021 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu nieograniczonym ustnym z dnia 25 października 2021 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 19 października 2021

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 15 września 2021

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dnia 11 sierpnia 2021r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 27 lipca 2021

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 13 lipca 2021 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dnia 7 lipca 2021 - działka nr 46

Wykaz z dnia 7 lipca 2021 - działka nr 46.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 czerwca 2021 przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Wykaz.pdf

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Chodzieskiego działającego w imieniu Powiatu Chodzieskiego o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej działki, położonej w Szamocinie przy ul

Zarząd Powiatu Chodzieskiego działając w imieniu Powiatu Chodzieskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki, położonej w Szamocinie przy ul. Staszica nr 3 i nr 4

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki, położonej w Szamocinie przy ul. Staszica nr 3 i nr 4, odbył się w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 12.00 w sali nr 103 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek B przy ul.  Paderewskiego  2 i zakończył się wynikiem negatywnym. Stwierdzono brak osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

1

Adres nieruchomości

Szamocin, ul. Staszica nr 3 i nr 4

2

Oznaczenie

nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Jednostka ewidencyjna: Szamocin-miasto, obręb ewidencyjny: 300105_4.0001, miasto Szamocin, miejscowość: Szamocin, numer działki 729/1, opis użytku tereny mieszkaniowe ,,B”, powierzchnia 0.7195 ha, KW PO1H/000026776/4 – Sąd Rejonowy w Chodzieży, właściciel Powiat Chodzieski.

3

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia działki 0.7195 ha, budynek nr 1 – 202,40 m2, budynek nr 2 – 895,23 m2, budynek gospodarczy – 163,63 m2.

 

4

Opis nieruchomości

Działka nr 729/1, położona w Szamocinie przy ul. Staszica nr 3 i nr 4 zabudowana jest 3 budynkami: budynkiem gospodarczym, budynkiem o charakterze mieszkalnym (po zlikwidowanym Domu Dziecka) i budynkiem o charakterze w części mieszkalnym i w części administracyjnym. Lokalizacja dobra ze względu na bliskość centrum miasta. Nieruchomość położona jest w śródmieściu. Posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Bezpośredni dostęp do drogi. Budynek gospodarczy murowany w złym stanie technicznym, pełni funkcję pomocniczą. Budynek nr 1 o powierzchni użytkowej 202,40 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny z dobudowaną klatką schodową, stan techniczny dobry. Posiada instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie centralne gazowe. Stolarka drzwiowa drewniana i z płyt pilśniowych. Stolarka okienna PCV. Posadzki cementowe pokryte płytkami ceramicznymi i panelami podłogowymi. Budynek nr 2 o powierzchni użytkowej 895,23 m2, wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem (nieużytkowy), podpiwniczony. Stolarka drzwiowa drewniana i z płyt pilśniowych, stolarka okienna PCV. Posadzki cementowe pokryte płytkami ceramicznymi, panelami podłogowymi, wykładziną dywanową, lastriko.

Instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacja, gazowa. Ogrzewanie centralne – gazowe. W budynku znajduje się kotłowania obsługująca budynek nr 1. Stan techniczny obiektu dobry, wymaga remontu. Wybudowany przed 1939 r. Na piętrze w niektórych miejscach widoczne są ślady po zalaniu. Dach mikroprzecieki. Wskazana naprawa pokrycia dachowego, rynien. W części niezabudowanej teren zielony, boisko do gry w kosza, miejsce na kort tenisowy, altanka ogrodowa drewniana. Na terenie nieruchomości pomnik przyrody sosna wejmutka. Teren jest ogrodzony.

5

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin, uchwalonym uchwałą Nr XXX/163/94 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25.06.1994 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego Nr 12/94, poz. 95, który utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r., działka stanowiła teren oznaczony symbolem 42. UZ- istniejący Dom Dziecka – dawny dwór z połowy XIX wieku, wzniesiony prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego. Teren i obiekt objęty ochroną konserwatorską. Wszelkie działania inwestycyjne i remontowe muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin, uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/259/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018 r., działka przewidziana jest jako tereny zabudowy śródmiejskiej (symbol MU). Budynki zlokalizowane na działce dwór i oficyna wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla obszaru działki Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin wydał decyzję Nr 10/2026 z dnia 20 grudnia 2016 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek mieszkania zbiorowego z częścią biurową. Teren mieści się w obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji wyznaczonych uchwałą Nr XIII/114/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2016 r. poz. 3243). Z uwagi na status ochrony konserwatorskiej przyszły nabywca jest zobowiązany do utrzymania ww. budynków w niepogorszonym stanie technicznym z zachowaniem historycznego wyglądu i zabytkowej substancji oraz do korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości.

6

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

7

Cena wywoławcza

 

Cena wywoławcza 780 000,00 zł.

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosićmniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

8

Obciążenia nieruchomości

Księga wieczysta KW Nr PO1H/00026776/4 nie wykazuje obciążeń.

 

 

9

Zobowiązania

Nabywca jest zobowiązany do utrzymania ww. budynków w niepogorszonym stanie technicznym z zachowaniem historycznego wyglądu i zabytkowej substancji oraz do korzystania z nich w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich wartości. Ochrona pomnika przyrody sosny wejmutki.

10

Termin i miejsce przetargu

29 lipca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Chodzieży pokój nr 103 (budynek ,,B” Geodezji ) ul. Paderewskiego 2 64-800 Chodzież, godz.12.00.

 

 

11

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

11.1

Wadium

wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 78 000,00 zł na konto Powiatu Chodzieskiego - Starostwa nr 53 8945 0002 0026 2004 2000 0040 w BS Chodzież, w terminie do 23 lipca 2021 r. z zaznaczeniem : ,,Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szamocinie”

Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Powiatu Chodzieskiego.

Wpłacone wadium podlega:

1/ zaliczeniu na poczet ceny w przypadku wygrania przetargu,

2/ przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

3/ zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, bez oprocentowania, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu.

 

11.2

Dokumenty

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba uczestnicząca w przetargu jest reprezentowana przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej zamierzającej nabyć nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy przedłożyć aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do przetargu przystępują oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej.Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany złożyć do akt oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogłoszenia oraz ze stanem faktycznym i przeznaczeniem nieruchomości, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.

12

Termin płatności

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Powiatu Chodzieskiego. Nie ma możliwości rozłożenia ceny na raty.

 

13

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chodzieży budynek ,,B” ul. Paderewskiego 2, pokój 103 lub pod tel. 67/28 127 35, w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00.

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest także na stronach internetowych: www.powiat-chodzieski.pl, www.bip.wokiss.pl/chodziezp/ - zakładka ,, Ogłoszenia”, ,,Wydział Geodezji” oraz na tablicy ogłoszeń przy urzędzie Starostwa Powiatowego w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1.

14

Uwagi

- Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, ewentualne wznowienie/ustalenie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe różnice w powierzchni oraz za wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

- Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe, które określi Notariusz.

- Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) r. ,,Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu (...) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi”.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu Chodzieskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

-Budynek nr 1 oddany jest w trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie i objęty jest umową użyczenia z Placówką Opiekuńczo -Wychowawczą ,,Rodzina” w Szamocinie. Trwały zarząd zostanie wygaszony do czasu zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży - część budynku objętego umową użyczenia nastąpi w terminie i na warunkach ustalonych z nabywcą.

 

  Starosta

 Mirosław Juraszek

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 19 maja 2021 działka nr

Wykaz działka nr 1429.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu z dnia 29 kwietnia 2021 działka nr 71

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu z dnia 29 kwietnia 2021 działka nr 29/1

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej z dnia 29 kwietnia 2021 działka nr 704/4

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dnia 21 kwietnia 2021

Wykaz z dnia 21 kwietnia 2021.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z dnia 3 marca 2021 r.

wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu z dnia 3 marca 2021 r.

wykaz.pdf

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do dzierżawy na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy szamocin przeznaczonej do zamiany

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Wykaz .pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 9 grudnia 2020

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu z dnia 9 grudnia 2020

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu z dnia 2 grudnia 2020 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu z dnia 10 listopada 2020 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 1 września 2020 r.

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej -Laskowo

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej -Paderewskiego

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 120/17, 120/18, 120/19, 120/20, 120/121 w Szamocinie 262/2 w Heliodorowie, 98/2 w Szamoc

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu lokal ul. Marcinkowskiego 58 i ul. Rynek 15

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiacej własność gminy szamocin przeznaczonej do zamiany dz. 520/7 Atanazyn

Wykaz.pdf

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich – działek 100/1, 101/3, 97/2, 99/1 położonych w Szamocinie

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z dnia 1 lipca 2020

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz.pdf

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin przeznaczonej do dzierżawy z dnia 26 maja 2020r.

Wykaz.pdf