Jesteś tutaj:   

Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin - otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 

 1.        I.      Rodzaje zadań

 

Lp.

Rodzaj zadania

Cele realizowanego zadania

Planowane wydatki w 2019 r. w zł.

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • prowadzenie klubu sportowego,
 • przygotowanie drużyn do rozgrywek ligowych,
 • organizacje imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, festynów, turniejów, zawodów,
 • organizacje szkoleń dzieci, młodzieży uzdolnionej sportowo,
 • propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu – kadra trenerów i instruktorów,
 • zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej

70.000

2.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem,
 • zapewnienie możliwości dostępu do stałej indywidualnie dobranej i systematycznej rehabilitacji

 

25.200

3.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 • zakup sprzętu dla drużyny WOPR realizującej zadanie,
 • dbanie o porządek i bezpieczeństwo na przydzielonych akwenach wodnych, plażach i stanicach

20.000

Link do zarządzeń :

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/602018.pdf

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/612018.pdf

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/622018.pdf

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/632018.pdf

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Szamocin na 2018 r.

Podstawowa kwota dotacji - październik 2018 r.pdf

Statystyczna liczba dzieci/uczniów uczęszczających do placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Szamocin według stanu na dzień 30.09.2018

 

Rodzaj placówki

Statystyczna liczba dzieci

Przedszkola

205,33

Szkoły Podstawowe

639,67

Gimnazja

134,33

Ogłoszenie Burmistrza M i G Szamocin o naborze na kierownicze stanowisko urzednicze - Kierownik Klubu Malucha nr 1 w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

OGŁOSZENIE

W dniu 26.04.2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję zatwierdzającą ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo Wodne. Tą decyzją Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie otrzymał potwierdzenie zasadności i prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017 r.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 26.05.2018 r. na okres 3 lat.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

L.p

Okres obowiązywania cen

Cena netto za dostarczenie 1 m3 wody

Cena z VAT za dostarczenie 1 m3 wody

Stawka opłaty abonamentowej
netto

Stawka opłaty
abonamentowa
z VAT

1.

od 26.05.2018 do 25.0.2019

 

3,00

 

3,24

 

2,10

 

2,27

2.

od 26.05.2019 do 25.0.2020

 

3,00

 

3,24

 

2,46

 

2,66

3.

od 26.05.2020 do 25.0.2021

 

3,11

 

3,36

 

2,22

 

2,40

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

L.p

Okres obowiązywania cen

Cena netto za odprowadzenie 1 m3 ścieków

Cena z VAT za odprowadzenia 1 m3 ścieków

Opłat abonamentowa
netto

Opłata
abonamentowa
z VAT

1.

od 26.05.2018 do 25.0.2019

 

5,93

 

6,40

 

3,02

 

3,26

2.

od 26.05.2019 do 25.0.2020

 

6,21

 

6,71

 

3,43

 

3,70

3.

od 26.05.2020 do 25.0.2021

 

5,87

 

6,34

 

2,9

 

3,22

Cena brutto (cena z VAT) może uec zmianie w okresie obowiązywania taryf w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Decyzja.pdf

Zał. nr 1.pdf

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szamocin na lata 2018-2030

Strategia.pdf

Ogłoszenie w sprawie Gminnej Rady Seniorów - wybór władz

Ogłoszenie.pdf

Ankietyzacja w ramach opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szamocin na lata 2018-2030”

Szamocin, 02.03.2018 r.

____________________________________________________________________________________________               

 OGŁOSZENIE

 Ankietyzacja w ramach opracowania
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Szamocin na lata 2018-2030”

 Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.
W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 05.03.2018 r. do 18.03.2018 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy
Szamocin mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamocinie w pokoju nr 8 oraz na stronie internetowej WWW.gminaszamocin.pl oraz  WWW.bip.gminaszamocin.pl w zakładce Komunikaty i ogłoszenia

Ankieta.pdf

 

                                                                                                                                                           

MGOPS w Szamocinie

64-820 Szamocin

tel. 067 284 91 38
e-mail: mgops_szam@op.pl

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie konkursu na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szamocin

Komunikat.pdf

Komunikat Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin - Otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadań Publicznych Gminy Szamocin

 

 KOMUNIKAT

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY

SZAMOCIN

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817)  oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr VIII/72/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2019" ogłaszam

 OTWARTY KONKURS OFERT

NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY SZAMOCIN

W ZAKRESIE:

 

L.P

Rodzaj zadania

Cele realizowanego zadania

Planowane wydatki w 2017 r. w zł.

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Szamocin,
 • popularyzacja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych,
 • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców,
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów sportowych,
 • promowanie i tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w gminie,
 • popularyzacja sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja uprawiania zdrowego stylu życia

70.000

2.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem,
 • zapewnienie możliwości dostępu do stałej indywidualnie dobranej i systematycznej rehabilitacji
 • wzrost świadomości na temat osób niepełnosprawnych
 • zwiększenie świadomości na temat zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy,
 • zwiększenie świadomości wśród osób niepełnosprawnych

 

 

25.500

3.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 • zminimalizowanie liczby osób tonących,
 • pomoc i ratowanie życia na akwenach wodnych gminy,
 • zwiększenie porządku i bezpieczeństwa na przydzielonych plażach i stanicach wodnych,
 • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży pod kątem bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi,

19.000

 

Zlecenie realizacji w/w zadań nastąpi w formie powierzenia w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817).

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach wskazanych w ogłoszeniu i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Szamocin. Ofertywraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300) - należy złożyć (pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, Plac Wolności 19, 64 - 820 Szamocin, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: /3001053/skrytkaESP), w terminie do dnia  18 grudnia 2017 roku, do godz. 1500.

Oferta złożona w formie papierowej wina być w zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą zadania, którego dotyczy.

Kryteria oceny ofert zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.gminaszamocin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej http://www.gminaszamocin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Linki do w/w zadań :

 - Zarządzenie Nr 37 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin w 2018 roku.pdf

- Zarządzenie Nr 38 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne.pdf

- Zarządzenie Nr 39/ 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf

- Zarządzenie Nr 40 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwał dotyczących stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Ogłoszenie.pdf

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Szamocin na rok 2017

Projekt.pdf

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Szamocin na 2017r.

Podstawowa kwota dotacji - styczeń 2018.pdf

Podstawowa kwota dotacji - październik 2017.pdf

pismo.pdf

Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji.pdf

 Liczba uczniów  wykazanych w SIO według stanu na dzień 30.09.2016 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szamocin

 

Liczba dzieci uczniów Suma wszystkich
Przedszkola 226
Szkoły Podstawowa 547
Gimnazja 261
ogółem 1034

Ogłoszenie Burmistrza M i G Szamocin w sprawie projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oracz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie M i G Szamocin"

Ogłoszenie.pdf

Informacja o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

INFORMACJA

O  DOFINANSOWANIU  PRACODAWCOM  KOSZTÓW  KSZTAŁCENIA  MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW

 

Na podstawie art. 70b ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz.232) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U.  Nr 244, poz. 1626), pracodawcy mogą uzyskać od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów jego kształcenia w celu przygotowania zawodowego.

1.      Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców, którzy spełniają warunki określone w art.70b ustawy o systemie  oświaty.

2.      Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

3.      Wypłata dofinansowania przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej i po otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Pracy, przekazywana  na wskazane we wniosku konto pracodawcy,.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, kopie:

1.      dokumentów potwierdzających kwalifikacje posiadane przez pracodawcę (albo osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną u pracodawcy) wymagane do prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, określone w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U.  Nr 244, poz. 1626 ), np.: dyplomu mistrza w danym zawodzie, świadectwa ukończenia kursu pedagogicznego, itd.;

2.      umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

3.      dokumentów potwierdzających złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym ( świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe  lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego i zdaniu egzaminu);

4.      innych dokumentów umożliwiających potwierdzenie spełnienia przez pracodawcę warunków wymaganych do przyznania dofinansowania, np. dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia młodocianego u innego pracodawcy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie instruktora praktycznej nauki zawodu, dokumentów potwierdzających prawo występowania w imieniu spółki, dokumentów potwierdzających wpis prowadzonej  działalności do KRS itp.

Dofinansowaniem realizowanym przez Gminę Szamocin objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta i gminy Szamocin.

 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 232), pracodawca zamierzający ubiegać się o dofinansowanie, zobowiązany jest zawiadomić Burmistrza Miasta  i Gminy w Szamocinie o zawarciu  umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego   z młodocianym, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Szamocin,.

 

W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz.1206 i Dz.U. z 2014 r. poz.811) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.  W związku z powyższym przedsiębiorca ubiegający się                      o  dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie również wniosek       o udzielenie pomocy de minimis. Wraz z wnioskiem należy złożyć informację o zakresie  wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się     o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2014 r. ,poz.1543  ). Do wniosku należy  dołączyć również oświadczenie o  uzyskanej pomocy de minimis w roku wnioskowania oraz w ciągu  dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie  o nieotrzymaniu takiej pomocy w wymienionym okresie  oraz wydruk z Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie pod numerem telefonu (67) 2848048.

 

Do pobrania wzory druków:

-        zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego.pdf

-        wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego.pdf

-        wniosek o pomoc de minimis.pdf

-        formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

-        oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis.pdf

-        oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.pdf