Uchwały Rady MiG - 2014-2018

Uchwała Nr XXXII/319/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/308/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie zac

Uchwała Nr XXXII/319/18.pdf

Uchwała Nr XXXII/318/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 października 2018r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/307/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie zac

Uchwała Nr XXXII/318/18.pdf

Uchwała Nr XXXII/317/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/317/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/316/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XXXI/316/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/315/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu

Uchwała Nr XXXI/315/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/314/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/314/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/313/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie utworzenia

Uchwała Nr XXXI/313/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/312/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gmin

Uchwała Nr XXXI/312/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/311/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sieci kanalizacji deszczowej

Uchwała Nr XXXI/311/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/310/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/310/18.pdf

Uchwała Nr XXXI/309/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXXI/309/18.pdf

Uchwała Nr XXX/308/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po

Uchwała Nr XXX/308/18.pdf

Uchwała Nr XXX/307/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po

Uchwała Nr XXX/307/18.pdf

Uchwała Nr XXX/306/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXX/306/18.pdf

Uchwała Nr XXX/305/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXX/305/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/304/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr XXIX/304/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/303/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr XXIX/303/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/302/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/302/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/301/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała Nr XXIX/301/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/300/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szamoc

Uchwała Nr XXIX/300/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/299/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr XXIX/299/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/298/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.

Uchwała Nr XXIX/298/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/297/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie regulaminu korzystania z kąpieliska miejskiego przy jeziorze Siekiera w Szamocinie.

Uchwała Nr XXIX/297/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/296/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr XXIX/296/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/295/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018–2030.

Uchwała Nr XXIX/295/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/294/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok.

Uchwała Nr XXIX/294/18.pdf

Uchwała Nr XXIX/293/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026.

Uchwała Nr XXIX/293/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/292/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVIII/292/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/291/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia opłaty za usługę komunalną przyjęcia wód opadowych i roztopowych do gminnych systemów kanal

Uchwała Nr XXVIII/291/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/290/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony p

Uchwała Nr XXVIII/290/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/289/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. Uchwała Nr XXVIII/285/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego

Uchwała Nr XXVIII/289/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/288/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII/288/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/287/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXVIII/287/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/286/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVIII/286/18.pdf

Uchwała Nr XXVIII/285/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szam

Uchwała Nr XXVIII/285/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXVII/284/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/283/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib

Uchwała Nr XXVII/283/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/282/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych

Uchwała Nr XXVII/282/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/281/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nadolnik” na lata 2018-2024

Uchwała Nr XXVII/281/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/280/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zasad roz

Uchwała Nr XXVII/280/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/279/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017–2023

Uchwała Nr XXVII/279/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/278/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVII/278/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/277/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXVII/277/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/276/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała Nr XXVII/276/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/275/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXVII/275/18.pdf

Uchwała Nr XXVII/274/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026

Uchwała nr XXVII/274/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/273/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017- 2023.

Uchwała Nr XXVI/273/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/272/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Laskowa

Uchwała Nr XXVI/272/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/271/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr XXVI/271/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/270/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie M

Uchwała Nr XXVI/270/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/269/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVI/269/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/268/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXV/268/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/267/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr XXVI/267/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/266/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XXVI/266/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/265/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Uchwała Nr XXVI/265/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/264/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr XXVI/264/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/263/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez „Klub Malucha nr 1 w Szamocinie”

Uchwała Nr XXVI/263/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/262/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu

Uchwała Nr XXVI/262/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/261/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pienięż

Uchwała Nr XXVI/261/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/260/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXVI/260/18.pdf

Uchwała Nr XXVI/259/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVI/259/18.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.1.pdf

Załącznik nr 2.2.pdf

Załącznik nr 3.1.pdf

Załącznik nr 3.2.pdf

Uchwała Nr XXV/258/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXV/258/17.pdf

Uchwała Nr XXV/257/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadz

Uchwała Nr XXV/257/17.pdf

Uchwała Nr XXV/256/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr XXV/256/17.pdf

Uchwała Nr XXV/255/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla sołtysów

Uchwała Nr XXV/255/17.pdf

Uchwała Nr XXV/254/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laskowo–gm. Szamocin

Uchwała Nr XXV/254/17.pdf

Uchwała Nr XXV/253/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy S

Uchwała Nr XXV/253/17.pdf

Uchwała Nr XXV/252/17.pdf

Uchwała Nr XXV/251/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielaj

Uchwała Nr XXV/251/17.pdf

Uchwała Nr XXV/250/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/250/17.pdf

Uchwała Nr XXV/249/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/249/17.pdf

Uchwała Nr XXV/248/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XXV/248/17.pdf

Uchwała Nr XXV/247/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XXV/247/17.pdf

Uchwała Nr XXV/246/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki środków

Uchwała Nr XXV/246/17.pdf

Uchwała Nr XXV/245/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/245/17.pdf

Uchwała Nr XXV/244/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026

Uchwała Nr XXV/244/17.pdf

Uchwała Nr XXV/243/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/243/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/242/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr XXIV/242/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/241/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXIV/241/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/240/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXIV/240/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/239/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej

Uchwała Nr XXIV/239/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/238/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXIV/238/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/237/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XXIV/237/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/236/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/236/17.pdf

Uchwała Nr XXIV/235/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXIV/235/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/234/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szamocin ora

Uchwała Nr XXIII/234/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/233/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Wielkopolskiego Komendanta Policji w Poznaniu

Uchwała Nr XXIII/233/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/232/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXIII/232/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/231/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności gruntowej

Uchwała Nr XXIII/231/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/230/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XXIII/230/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/229/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/229/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/228/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXIII/228/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/227/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII/227/17.pdf

Uchwała Nr XXIII/226/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXIII/226/17.pdf

Uchwała Nr XXII/225/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/225/17.pdf

Uchwała Nr XXII/224/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXII/224/17.pdf

Uchwała Nr XXI/223/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szamocinie w Szkołę Podstawową w Szamocinie.

Uchwała Nr XXI/223/17.pdf

Uchwała Nr XXI/222/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Lipiej Górze w Szkołę Podstawową w Lipiej Górze

Uchwała Nr XXI/222/17.pdf

Uchwała Nr XXI/221/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXI/221/17.pdf

Uchwała Nr XXI/220/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XXI/220/17.pdf

Uchwała Nr XXI/219/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/219/17.pdf

Uchwała Nr XXI/218/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XXI/218/17.pdf

Uchwała Nr XX/217/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/280/14 o ustanowieniu odznaki honorowej za zasługi na rzecz rozwoju Miasta i Gmi

Uchwała Nr XX/217/17.pdf

Uchwała Nr XX/216/17.pdf

Uchwała Nr XX/215/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków

Uchwała Nr XX/215/17.pdf

Uchwała Nr XX/214/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XX/214/17.pdf

Uchwała Nr XX/213/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XX/213/17.pdf

Uchwała Nr XX/212/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Uchwała Nr XX/212/17.pdf

Uchwała Nr XX/211/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XX/211/17.pdf

Uchwała Nr XX/210/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XX/210/17.pdf

Uchwała Nr XIX/209/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szamocin na lata 2017-2019

Uchwała Nr XIX/209/17.pdf

Uchwała Nr XIX/208/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Uchwała Nr XIX/208/17.pdf

Uchwała Nr XIX/207/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych drzew lub krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie

Uchwała Nr XIX/207/17.pdf

Uchwała Nr XIX/206/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 10 lat

Uchwała Nr XIX/206/17.pdf

Uchwała Nr XIX/205/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Szamocinie

Uchwała Nr XIX/205/17.pdf

Uchwała Nr XIX/204/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez

Uchwała Nr XIX/204/17.pdf

Uchwała Nr XIX/203/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzą

Uchwała Nr XIX/203/17.pdf

Uchwała Nr XIX/202/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gm

Uchwała Nr XIX/202/17.pdf

Uchwała Nr XIX/201/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XIX/201/17.pdf

Uchwała Nr XIX/200/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/200/17.pdf

Uchwała Nr XIX/199/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XIX/199/17.pdf

Uchwała Nr XIX/198/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVIII/186/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gmin

Uchwała Nr XIX/198/17.pdf

Uchwała Nr XIX/197/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała Nr XIX/197/17.pdf

Uchwała Nr XIX/196/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XIX/196/17.pdf

Uchwała Nr XIX/195/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości użytkowej na okres 10 lat

Uchwała Nr XIX/195/17.pdf

Uchwała Nr XIX/194/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIX/194/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/193/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności gruntowej

Uchwała Nr XVIII/193/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/192/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/192/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/191/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016r. w sprawie określenia

Uchwała Nr XVIII/191/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/190/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Szamocinie

Uchwała Nr XVIII/190/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/189/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Uchwała Nr XVIII/189/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/188/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych na terenie miasta i

Uchwała Nr XVIII/188/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/187/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta

Uchwała Nr XVIII/187/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/186/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/186/17.pdf

Uchwała Nr XVIII/185/17 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Szamocina

Uchwała Nr XVIII/185/17.pdf

Uchwała Nr XVII/184/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i

Uchwała Nr XVII/184/16.pdf

Uchwała Nr XVII/183/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr XVII/183/16.pdf

Uchwała Nr XVII/182/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych p

Uchwała Nr XVII/182/16.pdf

Uchwała Nr XVII/181/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Uchwała Nr XVII/181/16.pdf

Uchwała Nr XVII/180/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr XVII/180/16.pdf

Uchwała Nr XVII/179/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVII/179/16.pdf

Uchwała Nr XVII/178/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XVII/178/16.pdf

Uchwała Nr XVII/177/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki środk

Uchwała Nr XVII/177/16.pdf

Uchwała Nr XVII/176/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2017 rok

Uchwała Nr XVII/176/16.pdf

Uchwała Nr XVII/175/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2017-2024

Uchwała Nr XVII/175/16.pdf

Uchwała Nr XVII/174/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/174/16.pdf

Uchwała Nr XVI/173/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szamocin do realizacji partnerskiego projektu pn. „Budowa zintegrowanego Systemu E

Uchwała Nr XVI/173/16.pdf

Uchwała Nr XVI/172/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla samorządowych

Uchwała Nr XVI/172/16.pdf

Uchwała Nr XVI/171/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

Uchwała Nr XVI/171/16.pdf

Uchwała Nr XVI/170/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr XVI/170/16.pdf

Uchwała Nr XVI/169/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023

Uchwała Nr XVI/169/16.pdf

Uchwała Nr XVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy

Uchwała Nr XVI/168/16.pdf

Uchwała Nr XVI/167/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVI/167/16.pdf

Uchwała Nr XVI/166/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVI/166/16.pdf

Uchwała Nr XVI/165/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XVI/165/16.pdf

Uchwała Nr XVI/164/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zalicz

Uchwała Nr XVI/164/16.pdf

Uchwała Nr XVI/163/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sz

Uchwała Nr XVI/163/16.pdf

Uchwała Nr XVI/162/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVI/162/16.pdf

 

Uchwała Nr XV161/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XV/161/16.pdf

Uchwała Nr XV160/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr XV/160/16.pdf

Uchwała Nr XV159/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023

Uchwała Nr XV/159/16.pdf

Uchwała Nr XV158/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XV/158/16.pdf

Uchwała Nr XV157/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/157/16.pdf

Uchwała Nr XV156/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/221/98 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie opłaty

Uchwała Nr XV/156/16.pdf

Uchwała Nr XV155/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na

Uchwała Nr XV/155/16.pdf

Uchwała Nr XV154/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr XV/154/16.pdf

Uchwała Nr XV153/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XV/153/16.pdf

Uchwała Nr XV152/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości na okres do 10 lat

Uchwała Nr XV/152/16.pdf

Uchwała Nr XV151/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 15 lat

Uchwała Nr XV/151/16.pdf

Uchwała Nr XV150/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XV/150/16.pdf

Uchwała Nr XV149/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szamocin

Uchwała Nr XV/149/16.tif

Uchwała Nr XV148/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości na okres powyżej 10 lat

Uchwała Nr XV/148/16.pdf

Uchwała Nr XV147/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej na okres powyżej 10 lat

Uchwała Nr XV/147/16.pdf

Uchwała Nr XIV/146/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Uchwała Nr XIV/146/16.pdf

Uchwała Nr XIV/145/16.pdf

Uchwała Nr XIV/144/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/144/16.pdf

Uchwała Nr XIV/143/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie

Uchwała Nr XIV/143/16.pdf

Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIV/142/16.pdf

Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/244/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie podziału

Uchwała Nr XIV/141/16.pdf

Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/231/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zasad ro

Uchwała Nr XIV/140/16.pdf

Uchwała Nr XIV/139/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków

Uchwała Nr XIV/139/16.pdf

Uchwała Nr XIV/138/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/138/16.pdf

Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIV/137/16.pdf

Uchwała Nr XIV/136/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na majątek Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIV/136/16.pdf

Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Szamocin nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Uchwała Nr XIV/135/16.pdf

Uchwała Nr XIV/134/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości z zasobu Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIV/134/16.pdf

Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIV/133/16.pdf

Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości na okres do 10 lat

Uchwała Nr XIV/132/16.pdf

Uchwała Nr XIV/131/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XIV/131/16.pdf

Uchwała Nr XIV/130/16.pdf

Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi

Uchwała Nr XIII/129/16.pdf

Uchwała Nr XIII/128/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Szamocin, a Gminą Złoty Stok

Uchwała Nr XIII/128/16.pdf

Uchwała Nr XIII/127/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzi

Uchwała Nr XIII/127/16.pdf

Uchwała Nr XIII/126/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Szamocińskiemu Ośrodkowi Kultury

Uchwała Nr XIII/126/16.pdf

Uchwała Nr XIII/125/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków za

Uchwała Nr XIII/125/16.pdf

Uchwała Nr XIII/124/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 10 lat

Uchwała Nr XIII/124/16.pdf

Uchwała Nr XIII/123/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIII/123/16.pdf

Uchwała Nr XIII/122/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała Nr XIII/122/16.pdf

Uchwała Nr XIII/121/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała Nr XIII/121/16.pdf

Uchwała Nr XIII/120/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała Nr XIII/120/16.pdf

Uchwała Nr XIII/119/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/119/16.pdf

Uchwała Nr XIII/118/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023

Uchwała Nr XIII/118/16.pdf

Uchwała Nr XIII/117/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2015 rok

Uchwała Nr XIII/117/16.pdf

Uchwała Nr XIII/116/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIII/116/16.pdf

Uchwała Nr XIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamo

Uchwała Nr XIII/115/16.pdf

Uchwała Nr XIII/114/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIII/114/16.pdf

Uchwała Nr XII/113/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zal

Uchwała Nr XII/113/16.pdf

Uchwała Nr XI/112/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2022

Uchwała Nr XI/112/16.pdf

Uchwała Nr XI/111/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jaktorowo” na lata 2012-2018

Uchwała Nr XI/111/16.pdf

Uchwała Nr XI/110/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocin na drugim etapie postępowani

Uchwała Nr XI/110/16.pdf

Uchwała Nr XI/109/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których orga

Uchwała Nr XI/109/16.pdf

Uchwała Nr XI/108/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamocin w Józefowicach

Uchwała Nr XI/108/16.pdf

Uchwała Nr XI/107/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Laskowo” na lata 2016-2023

Uchwała Nr XI/107/16.pdf

Uchwała Nr XI/106/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023

Uchwała Nr XI/106/16.pdf

Uchwała Nr XI/105/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr XI/105/16.pdf

Uchwała Nr XI/104/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XI/104/16.pdf

Uchwała Nr XI/103/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XI/103/16.pdf

Uchwała Nr X/102/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Uchwała Nr X/102/16.pdf

Uchwała Nr X/101/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin oraz zasad jego waloryzacji.

Uchwała Nr X/101/16.pdf

Uchwała Nr X/100/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Szam

Uchwała Nr X/100/16.pdf

Uchwała Nr X/99/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miast

Uchwała Nr X/99/16.pdf

Uchwała Nr X/98/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych na terenie miasta i gminy

Uchwała Nr X/98/16.pdf

Uchwała Nr X/97/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szamocin.

Uchwała Nr X/97/16.pdf

Uchwała Nr X/96/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/82/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia s

Uchwała Nr X/96/16.pdf

Uchwała Nr X/95/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Uchwała Nr X/95/16.pdf

Uchwała Nr X/94/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gmi

Uchwała Nr X/94/16.pdf

Uchwała Nr X/93/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok.

Uchwała Nr X/93/16.pdf

Uchwała Nr X/92/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Laskowa.

Uchwała Nr X/92/16.pdf

Uchwała Nr X/91/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr X/91/16.pdf

Uchwała Nr X/90/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości użytkowej na okres 10 lat.

Uchwała Nr X/90/16.pdf

Uchwała Nr X/89/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Szamocin.

Uchwała Nr X/89/16.pdf

Uchwała Nr X/88/16 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała Nr X/88/16.pdf

Uchwała Nr IX/87/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Szamocin oraz warunkó

Uchwała Nr IX/87/15.pdf

Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Szamocin kartą płatniczą

Uchwała Nr IX/86/15.pdf

Uchwała Nr IX/85/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr IX/85/15.pdf

Uchwała Nr IX/84/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr IX/84/15.pdf

Uchwała Nr IX/83/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr IX/83/15.pdf

Uchwała Nr IX/82/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr IX/82/15.pdf

Uchwała Nr IX/81/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnie nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grunto

Uchwała Nr IX/81/15.pdf

Uchwała Nr IX/80/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr IX/80/15.pdf

Uchwała Nr IX/79/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr IX/79/15.pdf

Uchwała Nr IX/78/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki środków o

Uchwała Nr IX/78/15.pdf

Uchwała Nr IX/77/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2016 rok

Uchwała Nr IX/77/15.pdf

Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2016-2023

Uchwała Nr IX/76/15.pdf

Uchwała Nr IX/75/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok,

Uchwała Nr IX/75/15.pdf

Uchwała Nr IX/74/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015-2022,

Uchwała Nr IX/74/15.pdf

Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół

Uchwała Nr VIII/73/15.pdf

Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadząc

Uchwała Nr VIII/72/15.pdf

Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VIII/71/15.pdf

Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr VIII/70/15.pdf

Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśn

Uchwała Nr VIII/69/15.pdf

Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/68/15.pdf

Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015-2022

Uchwała Nr VIII/67/15.pdf

Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr VIII/66/15.pdf

Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr VIII/65/15.pdf

Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VIII/64/15.pdf

Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr VIII/63/15.pdf

Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy S

Uchwała Nr VII/62/15.pdf

Uchwała Nr VII/61/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia

Uchwała Nr VII/61/15.pdf

Uchwała Nr VII/60/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zalicz

Uchwała Nr VII/60/15.pdf

Uchwała Nr VII/59/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamocin w Józefowicach, Józ

Uchwała Nr VII/59/15.pdf

Uchwała Nr VII/58/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Szamocin na lata 2016-2019

Uchwała Nr VII/58/15.pdf

Uchwała Nr VII/57/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała Nr VII/57/15.pdf

Uchwała Nr VII/56/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Uchwała Nr VII/56/15.pdf

Uchwała Nr VII/55/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015-2022,

Uchwała Nr VII/55/15.pdf

Uchwała Nr VII/54/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od osoby fizycznej darowizny lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Szamocin

Uchwała Nr VII/54/15.pdf

Uchwała Nr VII/53/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr VII/53/15.pdf

Uchwała Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr VII/52/15.pdf

Uchwała Nr VII/51/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr VII/51/15.pdf

Uchwała nr VI/50/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laskowo - gm. Szamocin

Uchwała nr VI/50/15.pdf

Uchwała nr VI/49/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin na obszarz

Uchwała nr VI/49/15.pdf

Uchwała nr VI/48/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr VI/48/15.pdf

Uchwała nr VI/47/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Szamocina

Uchwała nr VI/47/15.pdf

Uchwała nr VI/46/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała nr VI/46/15.pdf

Uchwała nr VI/45/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr V/38/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian

Uchwała nr VI/45/15.pdf

Uchwała nr VI/44/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015-2022

Uchwała nr VI/44/15.pdf

Uchwała nr V/43/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. o zmianie uchwały nr IV/31/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłat

Uchwała nr V/43/15.pdf

Uchwała nr V/42/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr V/42/15.pdf

Uchwała nr V/41/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. N.M.P

Uchwała nr V/41/15.pdf

Uchwała nr V/40/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała nr V/40/15.pdf

Uchwała nr V/39/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała nr V/39/15.pdf

Uchwała nr V/38/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Uchwała nr V/38/15.pdf

Uchwała nr V/37/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014 rok

Uchwała nr V/37/15.pdf

Uchwała nr V/36/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr V/36/15.pdf

Uchwała nr V/35/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 20

Uchwała nr V/35/15.pdf

Uchwała nr IV/34/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wy

Uchwała nr IV/34/15.pdf

Uchwała nr IV/33/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała nr IV/33/15.pdf

Uchwała nr IV/32/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia opłaty za pojemnik o określon

Uchwała nr IV/32/15.pdf

Uchwała nr IV/31/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za

Uchwała nr IV/31/15.pdf

Uchwała nr IV/30/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Szamocin w Stowarzyszeniu "Dolina Noteci" w okresie programowania 2014-2020

Uchwała nr IV/30/15.pdf

Uchwała nr IV/29/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Szamocin w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w okresie programowania

Uchwała nr IV/29/15.pdf

Uchwała nr IV/28/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Miasta i Gminy Szamocin do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich

Uchwałą nr IV/28/15.pdf

Uchwała nr IV/27/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin

Uchwała nr IV/27/15.pdf

Uchwała nr IV/26/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na majątek Miasta Gminy Szamocin nieruchomości stanowiącej pas drogi

Uchwała nr IV/26/15.pdf

Uchwała nr IV/25/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr IV/25/15.pdf

Uchwała nr IV/24/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała nr IV/24/15.pdf

Uchwała nr IV/23/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr IV/23/15.pdf

Uchwała nr IV/22/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie Szamocina

Uchwała nr IV/22/15.pdf

Uchwała nr IV/21/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Uchwała nr IV/21/15.pdf

Uchwała nr IV/20/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Uchwała IV/20/15.pdf

Uchwała nr IV/19/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała nr IV/19/15.pdf

Uchwała nr IV/18/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Szamocin w okresie od 1 kw

Uchwała nr IV/18/15.pdf

Uchwała nr IV/17/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015-2022

Uchwała nr IV/17/15.pdf

• Uchwała nr IV/16/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Uchwała nr IV/16/15.pdf

Uchwała nr III/15/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr III/15/14.pdf

Uchwała nr III/14/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała nr III/14/14.pdf

• Uchwała nr III/13/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Uchwała nr III/13/14.pdf

• Uchwała nr III/12/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki środk

Uchwała nr III/12/14.pdf

• Uchwała nr III/11/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2015 rok

Uchwała nr III/11/14.pdf

• Uchwała nr III/10/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2015-2022

Uchwała nr III/10/14.pdf

• Uchwała nr III/9/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała nr III/9/14.pdf

Uchwała nr II/8/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin oraz zasad jego waloryzacji

Uchwała nr II/8/14.pdf

Uchwała nr II/7/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr II/7/14.pdf

Uchwała nr II/6/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania osób w skład Zespołu ds. inicjatyw lokalnych

Uchwała nr II/6/14.pdf

Uchwała nr II/5/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr II/5/14.pdf

Uchwała nr II/4/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr II/4/14.pdf

Uchwała nr II/3/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr II/3/14.pdf

UCHWAŁA NR I/2/14 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Szamocin

UCHWAŁA NR I/2/14.pdf

UCHWAŁA NR I/1/14 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin.

UCHWAŁA NR I/1/14.pdf