Uchwały Rady MiG - 2018-2023

Uchwała Nr XIII/150/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XIII/150/20.pdf

Uchwała Nr XIII/148/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/148/20.pdf

Uchwała Nr XIII/147/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIII/147/20.pdf

Uchwała Nr XIII/146/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr XIII/146/20.pdf

Uchwała Nr XIII/145/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XIII/145/20.pdf

Uchwała Nr XII/144/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolsk

Uchwała Nr XII/144/20.pdf

Uchwała Nr XII/143/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr XII/143/20.pdf

Uchwała Nr XII/142/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr XII/142/20.pdf

Uchwała Nr XII/141/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Szamocin w trybie przetargowym

Uchwała Nr XII/141/20.pdf

Uchwała Nr XII/140/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr XII/140/20.pdf

Uchwała Nr XII/139/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XII/139/20.pdf

Uchwała Nr XII/138/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szamocin na lata 2020-2022

Uchwała Nr XII/138/20.pdf

Uchwała Nr XII/137/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi: Atanazyn, Nałęcza i Raczyn w Gminie Szamocin

Uchwała Nr XII/137/20.pdf

Uchwała Nr XII/136/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miast

Uchwała Nr XII/136/20.pdf

Uchwała Nr XII/135/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XII/135/20.pdf

Uchwała Nr XII/134/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XII/134/20.pdf

Uchwała Nr XII/133/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020r. w sprawie wyboru metody usta

Uchwała Nr XII/133/20.pdf

Uchwała Nr XII/132/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat za pobyt dzieci w „Klubie Malucha nr 1 w Szamocinie” w czasie pandemii COVID-1

Uchwała Nr XII/132/20.pdf

Uchwała Nr XII/131/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/131/20.pdf

Uchwała Nr XII/130/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Uchwała Nr XII/130/20.pdf

Uchwała Nr XII/129/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028

Uchwała Nr XII/129/20.pdf

Uchwała Nr XII/128/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XII/128/20.pdf

Uchwała Nr XII/127/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za

Uchwała Nr XII/127/20.pdf

Uchwała Nr XII/126/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XII/126/20.pdf

Uchwała Nr XI/125/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała Nr XI/125/20.pdf

Uchwała Nr XI/124/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężny

Uchwała Nr XI/124/20.pdf

Uchwała Nr XI/123/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Uchwała Nr XI/123/20.pdf

Uchwała Nr XI/122/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028

Uchwała Nr XI/122/20.pdf

Uchwała Nr XI/121/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr XI/121/20.pdf

Uchwała Nr XI/120/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr XI/120/20.pdf

Uchwała Nr XI/119/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Sz

Uchwała Nr XI/119/20.pdf

Uchwała Nr XI/118/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr XI/118/20.pdf

Uchwała Nr XI/115/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XI/115/20.pdf

Uchwała Nr XI/117/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwaleni

Uchwała Nr XI/117/20.pdf

Uchwała Nr XI/116/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szamocin dla obliczenia kosztów przewozu wykonywanych prz

Uchwała Nr XI/116/20.pdf

Uchwała Nr XI/114/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szamocin na lata 2020 – 2023

Uchwała Nr XI/114/20.pdf

Uchwała Nr XI/113/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji

Uchwała Nr XI/113/20.pdf

Uchwała Nr XI/112/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie terminu, częstotl

Uchwała Nr XI/112/20.pdf

Uchwała Nr XI/111/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XI/111/20.pdf

Uchwała Nr X/110/20 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szamocinie

Uchwała Nr X/110/20.pdf

Uchwała Nr IX/109/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 12 września 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie nie

Uchwała Nr IX/109/19.pdf

Uchwała Nr IX/108/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok

Uchwała Nr IX/108/19.pdf

Uchwała Nr IX/107/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028

Uchwała Nr IX/107/19.pdf

Uchwała Nr IX/106/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Uchwała Nr IX/106/19.pdf

Uchwała Nr IX/105/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Uchwała Nr IX/105/19.pdf

Uchwała Nr IX/104/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała Nr IX/104/19.pdf

Uchwała Nr IX/103/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr IX/103/19.pdf

Uchwała Nr IX/102/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 30 października 2019r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie

Uchwała Nr IX/102/19.pdf

Uchwała Nr IX/101/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr IX/101/19.pdf

Uchwała Nr IX/100/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr IX/100/19.pdf

Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szamocin dla obliczenia kosztów przewozu wykonywanych przez rodziców, o

Uchwała Nr IX/99/19.pdf

Uchwała Nr IX/98/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/263/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z

Uchwała Nr IX/98/19.pdf

Uchwała Nr IX/97/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Uchwała Nr IX/97/19.pdf

Uchwała Nr IX/96/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020”

Uchwała Nr IX/96/19.pdf

Uchwała Nr IX/95/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Szamocin „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr IX/95/19.pdf

Uchwała Nr IX/94/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia przez Miasto i

Uchwała Nr IX/94/19.pdf

Uchwała Nr IX/93/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do bu

Uchwała Nr IX/93/19.pdf

Uchwała Nr IX/92/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku

Uchwała Nr IX/92/19.pdf

Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty z

Uchwała Nr IX/91/19.pdf

Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz

Uchwała Nr IX/90/19.pdf

Uchwała Nr IX/89/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mies

Uchwała Nr IX/89/19.pdf

Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr IX/88/19.pdf

Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr IX/87/19.pdf

Uchwała Nr IX/86/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr IX/86/19.pdf

Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr IX/85/19.pdf

Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działaln

Uchwała Nr VIII/84/19.pdf

Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia Spółdzielni Socjalnej „Arkadio”

Uchwała Nr VIII/83/19.pdf

Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/171/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyznawania dodatków

Uchwała Nr VIII/82/19.pdf

Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Szamocin w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr VIII/81/19.pdf

Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr VIII/80/19.pdf

Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Szamocin w trybie przetargowym

Uchwała Nr VIII/79/19.pdf

Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr VIII/78/19.pdf

Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości użytkowej położonej w Józefowicach

Uchwała Nr VIII/77/19.pdf

Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr VIII/76/19.pdf

Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Uchwała Nr VIII/75/19.pdf

Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin na obszarze działe

Uchwała Nr VIII/74/19.pdf

Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Uchwała Nr VIII/73/19.pdf

Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/72/19.pdf

Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/71/19.pdf

Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr VII/70/19.pdf

Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr VII/69/19.pdf

Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Uchwała Nr VII/68/19.pdf

Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr VII/67/19.pdf

Uchwała Nr VII/66/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr VII/66/19.pdf

Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr VII/65/19.pdf

Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia

Uchwała Nr VII/64/19.pdf

Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Uchwała Nr VII/63/19.pdf

 

 

Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Uchwała Nr VII/62/19.pdf

Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania składów osobowych

Uchwała Nr VII/61/19.pdf

Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/60/19.pdf

Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej na okres powyżej 3 lat.

Uchwała Nr VI/59/19.pdf

Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/58/19.pdf

Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/57/19.pdf

Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Laskowie.

Uchwała Nr VI/56/19.pdf

Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/55/19.pdf

Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała Nr VI/54/19.pdf

Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.

Uchwała Nr VI/53/19.pdf

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/52/19.pdf

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/51/19.pdf

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok.

Uchwała Nr VI/50/19.pdf

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027.

Uchwała Nr VI/49/19.pdf

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/48/19.pdf

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2018 rok.

Uchwała Nr VI/47/19.pdf

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2019r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/46/19.pdf

Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Nadolniki, Kozarzyn, Józefowo

Uchwała Nr V/45/19.pdf

Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr V/44/19.pdf

Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr V/43/19.pdf

Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szam

Uchwała Nr V/42/19.pdf

Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenie inkasentów i określeni

Uchwała Nr V/41/19.pdf

Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wy

Uchwała Nr V/40/19.pdf

Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała Nr V/39/19.pdf

Uchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Uchwała Nr 38/19.pdf

Uchwała Nr V/37/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Uchwała Nr V/37/19.pdf

Uchwała Nr V/36/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/8 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania składów osobowych st

Uchwała Nr V/36/19.pdf

Uchwała Nr V/35/19 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących R

Uchwała Nr V/35/19.pdf

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za usługę komunalną przyjęcia wód opadowych i roztopowych do gminnych systemów kanalizacji deszczowej

Uchwała Nr IV/34/19.pdf

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr IV/33/19.pdf

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr IV/32/19.pdf

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Uchwała Nr IV/31/19.pdf

Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Raczyn do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Uchwała Nr IV/30/19.pdf

Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki

Uchwała Nr IV/29/19.pdf

Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Uchwała Nr IV/28/19.pdf

Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Uchwała Nr IV/27/19.pdf

Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr III/26/18.pdf

Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Szamocin”

Uchwała Nr III/25/18.pdf

Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szamocin na lata 2019-2024

Uchwała Nr III/24/18.pdf

Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr III/23/18.pdf

Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywn

Uchwała Nr III/22/18.pdf

Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na

Uchwała Nr III/21/18.pdf

Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie udzielania pomocy w formie posiłków dzieciom w sz

Uchwała Nr III/20/18.pdf

Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Uchwała Nr III/19/18.pdf

Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr III/18/18.pdf

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekó

Uchwała Nr III/17/18.pdf

Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do b

Uchwała Nr III/16/18.pdf

Uchwała Nr III/15/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr III/15/18.pdf

Uchwała Nr III/14/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2019 rok

Uchwała Nr III/14/18.pdf

Uchwała Nr III/13/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2019-2027

Uchwała Nr III/13/18.pdf

Uchwała Nr III/12/18 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr III/12/18.pdf

Uchwała Nr II/11/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin

Uchwała Nr II/11/18.pdf

Uchwała Nr II/10/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała Nr II/10/18.pdf

Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr II/9/18.pdf

Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Szamocin”

Uchwała Nr II/8/18.pdf

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr II/7/18.pdf

Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2018 rok

Uchwała Nr II/6/18.pdf

Uchwała Nr II/5/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2018-2026

Uchwała Nr II/5/18.pdf

Uchwała nr I/4/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr I/4/18.pdf

Uchwała nr I/3/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr I/3/18.pdf

Uchwała nr I/2/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr I/2/18.pdf

Uchwała nr I/1/18 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr I/1/18.pdf