Ogłoszenia o przetargach

Zamówienie publiczne - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szamocin

Wyjaśnienie nr 2 do siwz.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Przedmiar uzupełniający - swoboda.pdf

Projekt Doceloej Organizacji Ruchu.pdf

 

Wyjaśnienie nr 1 do siwz.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

- Projekt Swoboda.pdf

- Projekt Laskowo.pdf

4.Przedmiary

- Przedmiary Swoboda.pdf

- Przedmiary Laskowo.pdf

6.Kosztorysy

- Kosztorysy Swoboda.pdf

- Kosztorysy Laskowo.pdf

6.SST

- SST Swoboda.pdf

- SST Laskowo.pdf

Zamówienie publiczne - Zakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Szamocin

- Wyjaśnienia do umowy.pdf

- Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

- formularz ofertowy ZMIANA.doc

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

-załączniki do oferty.doc

- formularz ofertowy.doc

- Wykaz ppg.xlsx

Umowa.pdf

Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 270 000zł

Odpowiedż na pytania nr3 - 17072019.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ.pdf

Odpowiedż na pytania nr2 - 17072019.pdf

Odpowiedzi na pytania nr1 -15072019.pdf

- Opis inwestycji 1.pdf

- Opis inwestycji 2.pdf

- Druk 1.1.pdf

- Druk 1.3.pdf

- Druk 1.3-po korekcie.pdf

- Druk 1.4.pdf

- Druk 1.5.pdf

- Druk 1.6.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

NIP.pdf

Regon.pdf

Zaśwadczenie o wyborze Burmistrza.pdf

Uchwała o powołaniu skarbnika.pdf

Opinia RIo.pdf

Wykaz jednostek.doc

US Urząd.pdf

US Gmina.pdf

ZUS.pdf

Zamówienie publiczne - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2019/2020.

Wyjaśnienie do SIWZ nr 2.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 1.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 7- mapa.pdf

- zal8-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szamocin

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

- Projekt Heliodorowo.pdf

- Projekt Laskowo.pdf

4.Przedmiary

- Przedmiary Heliodorowo.pdf

- Przedmiary Laskowo.pdf

6.Kosztorysy

- Kosztorysy Heliodorowo.pdf

- Kosztorysy Laskowo.pdf

6.SST

- SST Heliodorowo.pdf

- SST Laskowo.pdf

 

Zamówienie publiczne - Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf

Przedmiar branży budowlanej - uzupełniający.pdf

Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ.pdf

Załącznik Nr 6 -Umowa-zmiana treści.pdf

Zmiana nr 2 treści SIWZ( fakturowanie,termin składania ofert).pdf

 

Zapytanie nr 3 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ.pdf

 Zapytanie nr 1 do SIWZ.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

 - Budowlany.pdf

- Elektryczny.pdf

- Sanitarny.pdf

4.Przedmiary

 - Budowlany.pdf

- Elektryczny.pdf

- Sanitarny.pdf

6.SST

 - Budowlana.pdf

- Elektryczna.pdf

- Sanitarna.pdf

Zamówienie publiczne - KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY OBEJMUJĄCE MIEJSCOWOŚCI KOSARZYN, JÓZEFOWICE, NADOLNIK, NAŁĘCZA, RACZYN, STRZELC

Informacja o zmianie SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 war. udz. w post-zaktualizowany.doc

Odpowiedzi nr 2 do SIWZ.pdf

Odpowiedzi nr 1 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 war. udz. w post.doc

Załącznik nr 3 o wyklczeniu z post.doc

Załącznik nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do gr. kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf

Załącznik nr 7.pdf

- Kosztorys ofertowy.pdf

- Przedmiar robót.pdf

- TOM I Opis techniczny.pdf

- TOM II Część graficzna

1. rys. od 1 do 20.pdf

2. rys.od 21 do 46.pdf

3. Schemat przepompowni.pdf

4. Strona tytułowa do części graficznej.pdf

- TOM IIIUzgodnienia projektu.pdf

SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Pozwolenie na budowę.pdf

Projekt techniczny - Pas drogi wojewódzkiej:

Tom I.pdf

Tom II.pdf

Tom III.pdf

zal. 20.pdf

zal. 21.pdf

zal. 32.pdf

zal. 40.pdf

zal. 42.pdf