Zamówienia Publiczne - Archiwum

Zamówienie publiczne - Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w Gminie Szamocin w okresie od dnia 07.01.2021 do dnia 22.12.2021 r. w ramach komunikacji regul

1. Ogłoszenie.pdf

2. SIWZ.pdf

- Zał. nr 1 Oferta wykonawcy.doc

- Zał. nr 2 Oświad. Wyk art. 25a PZP.doc

- Zał. nr 3 Oświad. wyk. poleg. na zasob. innego podm.doc

- Zał. nr 4 Ośw. Wykon. art 24 PZP.doc

- Zał. nr 5 Ośw. Wyk. na którego zasoby.doc

- Zał. nr 6 Ośw. Wyk. dot. Podwyk.doc

- Zał. nr 7 Ośw. Wyk. o grupie kapita.doc

- Zał. nr 8 Ośw. Wyk. dot. RODO.doc

- Zał. nr 9 Wykaz wykonanych usług.doc

- Zał. nr 10 Projekt umowy.pdf

Zamówienie publiczne - Zakup wyposażenia na potrzeby Budynku Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- RODO oświadczenie wykonawcy.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 7- część.1.pdf

- zal8-część.2.pdf

- Zal 9-wykaz dostaw.doc

- Zal 10a-parter.pdf

- Zal 10b-piętro.pdf

- Zal 10a-poddasze.pdf

Zamówienie publiczne - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2020/2021.

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 7- mapa.pdf

- zal8-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych ul. 19 Stycznia –ul. Smolary w Szamocinie.

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ.pdf

Nowy Załącznik nr 2 war. udz. w post.doc

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Projekt Budowlany.pdf

Rysunki.pdf

SST.pdf

Kosztorys.pdf

Przedmiar.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 war. udz. w post.doc

Załącznik nr 3 o wyklczeniu z post.doc


Załącznik nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców.doc


Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do gr. kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf


Załącznik nr 8 wykaz robót.doc


Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 wykaz pracowników.doc

Załącznik nr 11 RODO.doc

Zamówienie publiczne: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadolnik”

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.doc

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 3a oświadczenie o braku podstaw wykluczenia osób 3 i podwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 wzór umowy.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 wykaz pracowników.doc

Załącznik nr 11 RODO.doc

Projekt:

- architektura.pdf

- konstrukcja.pdf

- instalacje elektryczne.pdf

IE-01.pdf

IE-02.pdf

IE-03.pdf

IE-04.pdf

IE-05.pdf

- charakterystyka energetyczna.pdf

- dokumenty formalno-prawne.pdf

Przedmiar robót.pdf

STWiORB.pdf

 

Zamówienie publiczne - "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,92 kW na Stacji Uzdatniania Wody w Szamocinie"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienie nr1 do siwz.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Kosztorys.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 war. udz. w post.doc

Załącznik nr 3 o wyklczeniu z post.doc


Załącznik nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców.doc


Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do gr. kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf


Załącznik nr 7.- dokumentacja techniczna.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc


Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 wykaz pracowników.doc

Załącznik nr 11 RODO.doc

Zamówienie publiczne - ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY SZAMOCIN

Odpowiedż na pytanie Nr 1.pdf

SIWZ cz. II - Formularz ofertowy-popr.docx

SIWZ cz. II - Formularz ofertowy-popr.xlsx

 

Ogłoszenie .pdf

SIWZ cz. I. doc

SIWZ cz. I.pdf

SIWZ cz. II Formularz ofertowy.doc

SIWZ cz. II Arkusz ofertowy.excel

SIWZ cz. III Oświadczenia.doc

Zamówienie publiczne- Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych w Gminie Szamocin w okresie od dnia 07.01.2020 do dnia 22.12.2020 r. w ramach komunikacji regula

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Zamówienie publiczne - Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1- do zmiany nr 2 SIWZ.doc

 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

SIWZ-zmiana.pdf

Załącznik Nr 1- do zmiany nr 1 SIWZ.doc

Załącznik Nr 8- do zmiany nr 1 SIWZ.doc

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy - Cenowy.doc

Załącznik Nr 2 - Wykaz posesji zamieszkałe jednorodz.doc

Załącznik Nr 3 wykaz posesji zamieszkałe wielorodz.doc

Załącznik Nr 4 do SIWZ pojemniki niezamieszkałe.doc

Załącznik Nr 5 . punkty zbiórki odpadów.doc

Załącznik Nr 6 - Wykaz miescowosci w gminie Szamocin.doc

Załącznik Nr 7 do SIWZ. WZÓR UMOWY.pdf

Załącznik Nr 8- Protokół wykonania usług.doc

Załącznik Nr 9 Sprawozdanie.doc

Załącznik NR 10 ewidencja odpadów w PSZOK.doc

Załącznik Nr 11 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

Załącznik Nr 12 Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień.doc

Załącznik Nr 13 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik Nr 14  Wykaz narzędzi.doc

Załącznik nr 15 opis urządzeń technicznych.doc

Załącznik Nr 16 do SIWZ Wykaz osób.doc

Załącznik Nr 17_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 17a_ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

Załącznik nr 18 o liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc

Załącznik Nr 19_Zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 20_wykaz pracowników.doc

Załącznik Nr 21_RODO_oświadczenie wykonawcy.doc

Zamówienie publiczne - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szamocin

Wyjaśnienie nr 2 do siwz.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Przedmiar uzupełniający - swoboda.pdf

Projekt Doceloej Organizacji Ruchu.pdf

 

Wyjaśnienie nr 1 do siwz.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

- Projekt Swoboda.pdf

- Projekt Laskowo.pdf

4.Przedmiary

- Przedmiary Swoboda.pdf

- Przedmiary Laskowo.pdf

6.Kosztorysy

- Kosztorysy Swoboda.pdf

- Kosztorysy Laskowo.pdf

6.SST

- SST Swoboda.pdf

- SST Laskowo.pdf

Zamówienie publiczne - Zakup i dystrybucja paliwa gazowego na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Szamocin

- Wyjaśnienia do umowy.pdf

- Wyjaśnienia do SIWZ.pdf

- formularz ofertowy ZMIANA.doc

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

-załączniki do oferty.doc

- formularz ofertowy.doc

- Wykaz ppg.xlsx

Umowa.pdf

Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 270 000zł

Odpowiedż na pytania nr3 - 17072019.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana SIWZ.pdf

Odpowiedż na pytania nr2 - 17072019.pdf

Odpowiedzi na pytania nr1 -15072019.pdf

- Opis inwestycji 1.pdf

- Opis inwestycji 2.pdf

- Druk 1.1.pdf

- Druk 1.3.pdf

- Druk 1.3-po korekcie.pdf

- Druk 1.4.pdf

- Druk 1.5.pdf

- Druk 1.6.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

załącznik nr 1 do SIWZ.pdf

załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

załącznik nr 3 do SIWZ.pdf

załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

NIP.pdf

Regon.pdf

Zaśwadczenie o wyborze Burmistrza.pdf

Uchwała o powołaniu skarbnika.pdf

Opinia RIo.pdf

Wykaz jednostek.doc

US Urząd.pdf

US Gmina.pdf

ZUS.pdf

Zamówienie publiczne - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2019/2020.

Wyjaśnienie do SIWZ nr 2.pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 1.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 7- mapa.pdf

- zal8-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szamocin

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

- Projekt Heliodorowo.pdf

- Projekt Laskowo.pdf

4.Przedmiary

- Przedmiary Heliodorowo.pdf

- Przedmiary Laskowo.pdf

6.Kosztorysy

- Kosztorysy Heliodorowo.pdf

- Kosztorysy Laskowo.pdf

6.SST

- SST Heliodorowo.pdf

- SST Laskowo.pdf

 

Zamówienie publiczne - Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf

Przedmiar branży budowlanej - uzupełniający.pdf

Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ.pdf

Załącznik Nr 6 -Umowa-zmiana treści.pdf

Zmiana nr 2 treści SIWZ( fakturowanie,termin składania ofert).pdf

 

Zapytanie nr 3 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ.pdf

 Zapytanie nr 1 do SIWZ.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

 - Budowlany.pdf

- Elektryczny.pdf

- Sanitarny.pdf

4.Przedmiary

 - Budowlany.pdf

- Elektryczny.pdf

- Sanitarny.pdf

6.SST

 - Budowlana.pdf

- Elektryczna.pdf

- Sanitarna.pdf

Zamówienie publiczne - „Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla Gminy Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow

Wyjaśnienie nr 1 do siwz.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu.doc

Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 5 specyfikacja szczegółowa.pdf

Zamówienie publiczne - KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY OBEJMUJĄCE MIEJSCOWOŚCI KOSARZYN, JÓZEFOWICE, NADOLNIK, NAŁĘCZA, RACZYN, STRZELC

Informacja o zmianie SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 war. udz. w post-zaktualizowany.doc

Odpowiedzi nr 2 do SIWZ.pdf

Odpowiedzi nr 1 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 war. udz. w post.doc

Załącznik nr 3 o wyklczeniu z post.doc

Załącznik nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do gr. kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf

Załącznik nr 7.pdf

- Kosztorys ofertowy.pdf

- Przedmiar robót.pdf

- TOM I Opis techniczny.pdf

- TOM II Część graficzna

1. rys. od 1 do 20.pdf

2. rys.od 21 do 46.pdf

3. Schemat przepompowni.pdf

4. Strona tytułowa do części graficznej.pdf

- TOM IIIUzgodnienia projektu.pdf

SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Pozwolenie na budowę.pdf

Projekt techniczny - Pas drogi wojewódzkiej:

Tom I.pdf

Tom II.pdf

Tom III.pdf

zal. 20.pdf

zal. 21.pdf

zal. 32.pdf

zal. 40.pdf

zal. 42.pdf

Zamówienie publiczne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szamocin przy ul. Rolnej.

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.pdf

Pozwolenie.pdf

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  opinia geotechniczna.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie - III przetarg

Zmiana do SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  kosztorys ofertowy.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik nr 7 STWIORB.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne- Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w gminie Szamocin w okresie od snia 02.01.2019 do dnia 20.12.2019 w r

Ogłoszenie.pdf

SIWZ z załącznikami.pdf

Zamówienie publiczne - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujace miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nadolnik, Nałęcza, Raczyn, Strzelc

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 warunki udziału.doc

Załącznik nr 3 o wykluczeniu z post.doc

Załącznik nr 3a oświadczenie podmiotów ipodwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf

Załącznik nr 7.pdf

- Kosztorys ofertowy.pdf

- Przedmiar robót.pdf

- TOM I Opis techniczny.pdf

- TOM II Część graficzna

1. rys.od 1 do 20.pdf

2. rys. od 21 do 46.pdf

3. Schemat Przepompowni.pdf

4. Strona tytułowa do części graficznej.pdf

-TOM III Uzgodnienia projektu.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Pozwolenie na budowę.pdf

Projet techniczny - Pas drogi wojewódzkiej :

Tom I.pdf

Tom II.pdf

Tom III.pdf

zal 20.pdf

zal 21.pdf

zal 32.pdf

zal 40.pdf

zal 42.pdf

Zamówienie publiczne - Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Szamocin

Odpowiedź na zapytanie nr 1.pdf

- siwz-cz.-II-Wykaz ppg + arkusz ofertowy.xlsx

- SIWZ cz. III - wzór umowy.docx

- SIWZ cz. IV - formularz ofertowy.docx

- SIWZ cz. V- załaczniki do oferty.docx

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

- Wykaz ppg + arkusz ofertowy.xlsx

- Wzór umowy.pdf

- formularz ofertowy.pdf

- załącznik do oferty.pdf

Zamówienie publiczne - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujace miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nadolnik, Nałęcza, Raczyn, Strzelc

Wyjaśnienie do SIWZ nr 4.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Informacja o zmianie SIWZ nr 2.pdf

Pozwolenie na budowę.pdf

 

Wyjaśnienie do SIWZ nr 3.pdf

Wyjaśńienie do SIWZ nr 2.pdf

Projet techniczny - Pas drogi wojewódzkiej :

Tom I.pdf

Tom II.pdf

Tom III.pdf

zal 20.pdf

zal 21.pdf

zal 32.pdf

zal 40.pdf

zal 42.pdf

 

Wyjaśńienie do SIWZ nr 1.pdf

Informacja o zmianie SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 warunki udziału.doc

Załącznik nr 3 o wykluczeniu z post.doc

Załącznik nr 3a oświadczenie podmiotów ipodwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf

Załącznik nr 7.pdf

- Kosztorys ofertowy.pdf

- Przedmiar robót.pdf

- TOM I Opis techniczny.pdf

- TOM II Część graficzna

1. rys.od 1 do 20.pdf

2. rys. od 21 do 46.pdf

3. Schemat Przepompowni.pdf

4. Strona tytułowa do części graficznej.pdf

-TOM III Uzgodnienia projektu.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie - II przetarg

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.docx

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  kosztorys ofertowy.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik nr 7 STWIORB.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.doc

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.docx

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  kosztorys ofertowy.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik nr 7 STWIORB.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Żeglarskiej w Laskowie

Ogloszenie.pdf

SIWZ.pdf

- Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

- Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

- Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

- Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

- Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

- Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

- Załącznik Nr 6 - Umowa.pdf

- Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

- Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

- Załącznik Nr10_oświadczenie RODO.doc

Projekt budowlany.pdf

- zal E1.pdf

- zal E2.pdf

- zal E3.pdf

- zal E4.pdf

- zal E5.pdf

- zal E6.pdf

ST.pdf

Kosztorys.pdf

 

Zamówienie publiczne - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2018/2019

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

załącznik 1 - wzór formularza ofertowego.doc

załącznik 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc

załącznik 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

załącznik 3a - wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów 3 i podwykonawców.doc

załącznik 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy.doc

załącznik 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc

załącznik 6 - wzór umowy.pdf

załącznik 7 - szczegółowa lokalizacja lodowiska.pdf

Zamówienie publiczne - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

- Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

- Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

- Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

- Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

- Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

- Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

- Załącznik Nr 6 - Umowa.pdf

- Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

- Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Projekt.pdf

Rysunki.pdf

SST.pdf

Kosztorys.pdf

Przedmiary.pdf

 

Zamówienie publiczne - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 700 000 zł.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14.05.2018r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2018.pdf

Informacje dotyczace  zobowiązań finansowych.pdf

Ogłoszenie nr 500101095 - o zmianie ogłoszenia.doc

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.05.2018.doc

zmiana SIWZ nr 1.doc

zmiana SIWZ nr 2.pdf

załącznik nr 1 po zmianie SIWZ z dnia 15.05.2018 r. doc

1.Ogłoszenie.pdf

2.Ogłoszenie-zm.pdf

3.SIWZ.pdf

4ZUS.pdf

5-US-Gmina Szamocin.pdf

6.US-Urząd M i G Szamocin.pdf

7.uchwala o powolaniu Skarbnika.pdf

8.Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf

9.NIP.pdf

10.REGON.pdf

11.Wykaz Jednostek Gminy.pdf

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.doc

załącznik nr 3.doc

załącznik nr 4.doc

12. Wybrane informacje o JST

13. Opis inwestycji.pdf

Zamówienie publiczne -Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

3.Projekt.pdf

 - projekt Rysunki.pdf

4.Kosztorys ofertowy.pdf

5.Przedmiary.pdf

6.SST.pdf

 

Zamówienie publiczne - Dostawa, montaż mebli i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy Szamocin

Zmiana do SIWZ.pdf

 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

- rzut parteru.pdf

- rzut piętra.pdf 

- rzut poddasza.pdf 

- Załącznik Nr 1.pdf

- Załącznik Nr 2.docx

- Załącznik Nr 3.docx 

- Załącznik Nr4.docx

- Załącznik Nr4a.docx 

- Załącznik Nr 4b.docx 

- Załącznik Nr 5.pdf

- Załącznik do oferty.docx  

Zamówienie publiczne - Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Zmiana ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

SIWZ-Załączniki.pdf

Zamówienie publiczne - Przebudowa Drogi Gminnej – Ulice 19 Stycznia, Powstańców Wlkp., Kościelna W Szamocinie

Ogłoszenie-zmiana.pdf

SIWZ-zmiana.pdf

1.Ogloszenie.pdf

2. SIWZ.pdf

3.Projekt Budowlany.pdf

- rysunki.pdf

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych.pdf

4.SST.pdf

5.Projekt Elektryczny.pdf

6. Przedmiar.pdf

7.Kodztorys budowlany.pdf

8.Kosztorys elektryczny.pdf

Zamówienie publiczne - Rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie.

Ogłoszenie-zmiana.pdf

 

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

2.1. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

2.1.1. Załącznik do wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.pdf


3.Pranża budowlana :

3.1 Opis techniczny.pdf

-rys cz.1.pdf

-rys cz.2.pdf 

-rys cz.3.pdf 

-rys cz.4.pdf 

3.2 ST.pdf

3.3 Kosztorys.pdf

4.Branża elektryczna :

4.1 Opis techniczny.pdf

4.2 Rysunki.pdf

4.3 St.pdf

4.4 Przedmiary.pdf

5.Branża sanitarna :

5.1 Opis techniczny - instalacje wewnętrzne.pdf

- rysunki - instalacje wewnętrzne.pdf

5.2 Opis techniczny - Przyłącze wodociągowe i terenowa inst. sanitarna.pdf

- rysunki - Przyłącze wodociągowe i terenowa inst. sanitarna.pdf

5.3 Opis techniczny - terenowa instalacja gazu.pdf

- rysunki - terenowa instalacja gazu.pdf

5.4 ST- przyłącze wodociągowe i terenowa instalacja ks.pdf

5.5 ST - instalacje sanitarne wewnętzrne.pdf

5.6 Przedmiary.pdf

5.7 Kosztorysy.pdf

6.Geologia.pdf

Zamówienie publiczne - Budowa drogi gminnej ul. Górna, oś, Księdza Kusztelaka w Szamocinie

Wijaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

Załącznik do wyjaśnienia nr1.pdf

 

1. Ogłoszenie.pdf

2. SIWZ.pdf

3. Projekt budowlany.pdf

3.1 SST.pdf

3.2 Kosztorys ofertowy.pdf

3.3 Przedmiary.pdf

4. Projekt budowlany-Docelowa Organizacja Ruchu.pdf

4.1 Kosztorys ofertowy-Docelowa Organizacja Ruchu.pdf

4.2 Przedmiary-Docelowa Organizacja Ruchu.pdf

5. Projekt budowlany-Remont.pdf

5.1 Kosztorys ofertowy-Remont.pdf

5.2 Przedmiary-Remont.pdf

6. Projekt budowlany-Branża Elektryczna.pdf

6.1 ST-Branża Elektryczna.pdf

6.2 Kosztorys ofertowy-Branża Elektryczna.pdf

7. Projekt budowlany-Branża Sanitarna.pdf

7.1 ST-Branża Sanitarna.pdf

7.2 Kosztorys ofertowy-Branża Sanitarna.pdf

 

Zamówienie publiczne - Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin.

Zmiana Ogłoszenia nr 2.pdf 

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

 

Zapytanie nr1 do SIWZ.pdf

SIWZ + Załączniki edytowalne.zip

Sprostowanie do SIWZ.pdf

 

Zmiana Ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ.pdf