Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospoda

Zarządzenie nr 2/2018.pdf

Załącznik do zarządzenia nr 2/2018.pdf