Jesteś tutaj:   

Druki i Wnioski do pobrania

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne.pdf

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.pdf

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

wniosek.pdf

Wniosek - Akcyza

Wniosek.pdf

Zezwolenie na uprawę konopii włóknistych

Wniosek.doc

wniosek o wynajem - świetlice wiejskie

wniosek świetlice wiejskie.pdf

Zajęcie pasa drogowego-wnioski

Zajęcie pasa drogowego.pdf

Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.pdf

Gospodarka Śmieciowa

Wniosek.pdf

Oświadczenie.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.PDF

Warunki Zabudowy - Wnioski

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.pdf

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

Planowanie przestrzenne - Wnioski

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.pdf

Dodatki mieszkaniowe - wnioski

Wniosek o Zryczałtowany dodatek energetyczny.pdf

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf

Zaświadczenie o dochodach.pdf

 

Świadczenia rodzinne - Wnioski

Wniosek Za życiem

Za Życiem.pdf

Dobry Start 300

1.SDS-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf

Rodzina 500 +

1.SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf

- SW-1Z-załacznik do SW-1.pdf

2.ZSW-01 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf

3.ZSW-03 -Oświadczenie wnioskodawcy  o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.pdf

 

Fundusz alimentacyjny :

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf

2.Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf

3.Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.pdf

4.Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf

 5.Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.pdf

 Świadczenia rodzinne:

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf

Zalącznik nr 1 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf

2.Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.pdf

3.Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf

4.Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy.pdf

5.Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.pdf

6.Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.pdf

7.Wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

Zalącznik nr 1 do wniosku o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

8. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf

9.Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

10. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf

 

 

Ewidencja działalności gospodarczej - wnioski

CEIDG-wniosek.pdf

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste i USC - Wnioski

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

Wniosek o wydanie aktów USC - Urodzenia, małżeństa i zgonu.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia zameldowania.pdf

Zgłoszenie pobytu stałego.pdf

Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf 

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wniosek.pdf

Zgłoszenie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew / krzewów

Podatki

Deklaracja na podatek od środków transpowtowych

DT-1.pdf

DT-1A.pdf

 

Wzory formularzy – obowiązek podatkowy powstał po 01.07.2019 r.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN-1.pdf

ZIN-1.pdf

ZIN-2.pdf

ZIN-3.pdf

 

Informacja o gruntach

IR-1.pdf

ZIR-1.pdf

ZIR-2.pdf

ZIR-3.pdf

 

Informacja o lasach

IL-1.pdf

ZIL-1.pdf

ZIL-2.pdf

ZIL-3.pdf

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1.pdf

ZDN-1.pdf

ZDN-2.pdf

 

Deklaracja na podatek rolny

DR-1.pdf

ZDR-1.pdf

ZDR-2.pdf

 

Deklaracja na podatek leśny

DL-1.pdf

ZDL-1.pdf

ZDL-2.pdf

 

Wzory formularzy – obowiązek podatkowy powstał przed 01.07.2019 r.

IN-1.pdf

IR-1.pdf

IL-1.pdf

DN-1.pdf

DR-1.pdf

DL-1.pdf

Klauzula RODO.pdf

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek