Jesteś tutaj:   

Elektoniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Urząd Miasta i Gminy Szamocin 
 
Adres Skrzynki ESP :
/3001053/SkrytkaESP
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie udostępnił Elektroniczną  Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)  http://epuap.gov.pl. Do korzystania z usług na portalu ePUAP wymagane jest założenie konta użytkownika (konto jest bezpłatne), zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie na następujących nośnikach danych:
  Dyskietka 1,44 MB
  Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  Płyta CD-RW

  Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  DOC, RTF
  XLS
  CSV
  TXT
  GIF, TIF, BMP, JPG
  PDF
  ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


  Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.