Jesteś tutaj:   

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie, ul. Plac Wolności19, 64-820 Szamocin.

 2. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda.

 3. Celem zbierania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie realizacji umów.

 6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE / EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 11. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację, umowy lub świadczeń.

 12. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: