Jesteś tutaj:   

Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Urząd Gminy w Szamocinie, ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin. Administrującym danymi osobowymi jest Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin. 

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin za pomocą adresu poczty elektronicznej: Jacek Popławski – IOD, ul. Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin; e- mail: iodo@gminaszamocin.pl

 3. Administrujący danymi osobowymi – Burmistrz Miasta i Gminy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin;

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin;

 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa w tym:

 

 1. ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy i prowadzonych postępowań administracyjnych;

 2. w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem i Gminą Szamocin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych; 

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.