Uchwały Rady MiG - 2010-2014

Uchwała nr XXXII/309/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

Uchwała nr XXXII/309/14.pdf

Uchwała nr XXXII/308/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 października 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała nr XXXII/308/14.pdf

Uchwała nr XXXII/307/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2014-2021

Uchwała nr XXXII/307/14.pdf

Uchwała nr XXXII/306/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała nr XXXII/306/14.pdf

Uchwała nr XXXI/305/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szamocin Nr XXIV/241/13 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zatw

Uchwała nr XXXI/305/14.pdf

Uchwała nr XXXI/304/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezami

Uchwała nr XXXI/304/14.pdf

Uchwała nr XXXI/303/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu.

Uchwała nr XXXI/303/14.pdf

Uchwała nr XXXI/302/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok.

Uchwała nr XXXI/302/14.pdf

Uchwała nr XXXI/301/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2014-2021.

Uchwała nr XXXI/301/14.pdf

Uchwała nr XXXI/300/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr XXXI/300/14.pdf

Uchwała nr XXXI/299/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr XXXI/299/14.pdf

Uchwała nr XXXI/298/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała nr XXXI/298/14.pdf

Uchwała nr XXX/297/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróż

Uchwała nr XXX/297/14.pdf

Uchwała nr XXX/296/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia

Uchwała nr XXX/296/14.pdf

Uchwała nr XXX/295/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Szamocin oraz sz

Uchwała nr XXX/295/14.pdf

Uchwała nr XXX/294/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała nr XXX/294/14.pdf

Uchwała nr XXX/293/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2014-2021

Uchwała nr XXX/293/14.pdf

Uchwała nr XXX/292/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXX/292/14.pdf

Uchwała nr XXX/291/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała nr XXX/291/14.pdf

Uchwała nr XXIX/290/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszk

Uchwała nr XXIX/290/14.pdf

Uchwała nr XXIX/289/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin

Uchwała nr XXIX/289/14.pdf

Uchwała nr XXIX/288/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Szamocin

Uchwała nr XXIX/288/14.pdf

Uchwała nr XXIX/287/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała nr XXIX/287/14.pdf

Uchwała nr XXIX/286/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2014-2021

Uchwała nr XXIX/286/14.pdf

Uchwała nr XXIX/285/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie darowizny nieruchomości położonych w Raczynie

Uchwała nr XXIX/285/14.pdf

Uchwała nr XXIX/284/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała nr XXIX/284/14.pdf

Uchwała nr XXIX/283/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

Uchwała nr XXIX/283/14.pdf

Uchwała nr XXIX/282/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr XXIX/282/14.pdf

Uchwała nr XXIX/281/14 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamoci

Uchwała nr XXIX/281/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/280/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Szamocin „Zasłużony dla Miast

Uchwała nr XXVIII/280/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/279/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w z

Uchwała nr XXVIII/279/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/278/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm

Uchwała nr XXVIII/278/14.pdf

Zal1.pdf

Uchwała nr XXVIII/277/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała nr XXVIII/277/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/276/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

Uchwała nr XXVIII/276/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/275/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała nr XXVIII/275/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/274/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2014-2021

Uchwała nr XXVIII/274/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/272/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici

Uchwała nr XXVIII/272/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/273/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścici

Uchwała nr XXVIII/273/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/271/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamiesz

Uchwała nr XXVIII/271/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/270/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXVIII/270/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/269/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustal

Uchwała nr XXVIII/269/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/268/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szamocin

Uchwała nr XXVIII/268/14.pdf

Uchwała nr XXVIII/267/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała nr XXVIII/267/14.pdf

Uchwała nr XXVII/266/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywian

Uchwała nr XXVII/266/14.pdf

Uchwała nr XXVII/265/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w p

Uchwała nr XXVII/265/14.pdf

Uchwała nr XXVII/264/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania

Uchwała nr XXVII/264/14.pdf

Uchwała nr XXVII/263/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała nr XXVII/263/14.pdf

Uchwała nr XXVII/262/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała nr XXVII/262/14.pdf

Uchwała nr XXVII/261/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospod

Uchwała nr XXVII/261/14.pdf

Uchwała nr XXVII/260/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała nr XXVII/260/14.pdf

Uchwała nr XXVII/259/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przejęcia na własność Gminny Szamocin nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Uchwała nr XXVII/259/14.pdf

Uchwała nr XXVII/258/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz praw

Uchwała nr XXVII/258/14.pdf

Uchwała nr XXVII/257/14 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała nr XXVII/257/14.pdf

Uchwała Nr XXVI/256/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI/256/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/255/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r

Uchwała Nr XXVI/255/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/254/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki śro

Uchwała Nr XXVI/254/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/253/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/253/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/252/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat,

Uchwała Nr XXVI/252/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/251/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieokreślony

Uchwała Nr XXVI/251/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/250/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/250/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/249/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI/249/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/249/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI/249/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/248/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2014-2021

Uchwała Nr XXVI/248/13.pdf

Uchwała Nr XXVI/247/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/247/13.pdf

Uchwała Nr XXV/246/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 listopada 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Uchwała Nr XXV/246/13.pdf

Uchwała Nr XXV/245/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2014 i określenia wzoru

Uchwała Nr XXV/245/13.pdf

Uchwała Nr XXV/244/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sied

Uchwała Nr XXV/244/13.pdf

Uchwała Nr XXV/243/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXV/243/13.pdf

Uchwała Nr XXV/242/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała Nr XXV/242/13.pdf

Uchwała Nr XXIV/241/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2013 r w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. „Przedszkole marz

Uchwała Nr XXIV/241/13.pdf

Uchwała Nr XXIV/240/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2013 r o uchyleniu uchwały, w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczen

Uchwała Nr XXIV/240/13.pdf

Uchwała Nr XXIV/239/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2013 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2013-2020.

Uchwała Nr XXIV/239/13.pdf

Uchwała Nr XXIV/238/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2013 r o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/238/13.pdf

Uchwała Nr XXIV/237/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz pr

Uchwała Nr XXIV/237/13.pdf

Uchwała Nr XXIV/236/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2013 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 2040 roku.

Uchwała Nr XXIV/236/13.pdf

Uchwała Nr XXIV/235/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2013 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała Nr XXIV/235/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/234/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie desygnowania osób do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Uchwała Nr XXIII/234/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/233/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/45/91 z dnia 2 lutego 1991 r.

Uchwała Nr XXIII/233/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/232/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały Nr XXII/171/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia re

Uchwała Nr XXIII/232/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/231/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

Uchwała Nr XXIII/231/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/230/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasad

Uchwała Nr XXIII/230/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/229/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szamocin na lata 2013-2015.

Uchwała Nr XXIII/229/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/228/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi

Uchwała Nr XXIII/228/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/227/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i o

Uchwała Nr XXIII/227/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/226/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIII/226/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/225/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśc

Uchwała Nr XXIII/225/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/224/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto i Gminę Szamocin.

Uchwała Nr XXIII/224/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/223/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XXIII/223/13.pdf

Uchwała Nr XXIII/222/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat.

Uchwała Nr XXIII/222/13.pdf

Uchwała nr XXII/221/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 2040 roku.

Uchwała nr XXII/221/13.pdf

Uchwała nr XXII/220/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 2040 roku

Uchwała nr XXII/220/13.pdf

Uchwała nr XXII/219/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała nr XXII/219/13.pdf

Uchwała nr XXII/218/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Uchwała nr XXII/218/13.pdf

Uchwała nr XXII/217/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie M

Uchwała nr XXII/217/13.pdf

Uchwała nr XXII/216/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm

Uchwała nr XXII/216/13.pdf

Uchwała nr XXII/215/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXII/215/13.pdf

Uchwała nr XXII/214/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat

Uchwała nr XXII/214/13.pdf

Uchwała nr XXII/213/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Uchwała nr XXII/213/13.pdf

Uchwała nr XXII/212/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i okreś

Uchwała nr XXII/212/13.pdf

Uchwała nr XXII/211/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na realizację zadan

Uchwała nr XXII/211/13.pdf

Uchwała nr XXII/210/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012 rok

Uchwała nr XXII/210/13.pdf

Uchwała nr XXII/209/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXII/209/13.pdf

Uchwała nr XXII/208/13 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamoc

Uchwała nr XXII/208/13.pdf

Uchwała Nr XXI/207/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w S

Uchwała Nr XXI/207/13.pdf

Uchwała Nr XXI/206/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXI/206/13.pdf

Uchwała Nr XXI/205/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie

Uchwała Nr XXI/205/13.pdf

Uchwała Nr XXI/204/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2013-2020

Uchwała Nr XXI/204/13.pdf

Uchwała Nr XXI/203/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/203/13.pdf

Uchwała Nr XXI/202/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXI/202/13.pdf

Uchwała Nr XXI/201/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i

Uchwała Nr XXI/201/13.pdf

Uchwała Nr XXI/200/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat

Uchwała Nr XXI/200/13.pdf

Uchwała Nr XXI/199/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXI/199/13.pdf

Uchwała Nr XXI/198/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXI/198/13.pdf

Uchwała Nr XXI/197/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie nieruchomości

Uchwała Nr XXI/197/13.pdf

Uchwała Nr XXI/196/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXI/196/13.pdf

Uchwała Nr XXI/195/13 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 3 lat

Uchwała Nr XXI/195/13.pdf

Uchwała Nr XX/194/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej na postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile

Uchwała Nr XX/194/12.pdf

Uchwała Nr XX/193/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamocin.

Uchwała Nr XX/193/12.pdf

Uchwała Nr XX/192/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szamocinie

Uchwała Nr XX/192/12.pdf

Uchwała Nr XX/191/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr XX/191/12.pdf

Uchwała Nr XX/190/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.

Uchwała Nr XX/190/12.pdf

Uchwała Nr XX/189/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2013 rok.

Uchwała Nr XX/189/12.pdf

Uchwała Nr XX/188/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2013-2020.

Uchwała Nr XX/188/12.pdf

Uchwała Nr XX/187/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/187/12.pdf

Uchwała Nr XIX/186/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Szamocińskiemu Ośrodkowi Kultury.

Uchwała Nr XIX/186/12.pdf

Uchwała Nr XIX/185/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie z obowiązku wpłat nadwyżki środk

Uchwała Nr XIX/185/12.pdf

Uchwała Nr XIX/184/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro

Uchwała Nr XIX/184/12.pdf

Uchwała Nr XIX/183/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy S

Uchwała Nr XIX/183/12.pdf

Uchwała Nr XIX/182/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/182/12.pdf

Uchwała Nr XIX/181/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w roku 2013 i określenia wzorów fo

Uchwała Nr XIX/181/12.pdf

Uchwała Nr XIX/180/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XIX/180/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/179/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Szamocin dla przedszkoli, innych form wyc

Uchwała Nr XVIII/179/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/178/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/178/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/177/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2012-2020.

Uchwała Nr XVIII/177/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/176/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVIII/176/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/175/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

Uchwała Nr XVIII/175/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/174/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVIII/174/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/173/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właśc

Uchwała Nr XVIII/173/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/1712/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała Nr XVIII/1712/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/171/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

Uchwała Nr XVIII/171/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/170/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/170/12.pdf

Uchwała Nr XVIII/169/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 25 października 2012roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVIII/169/12.pdf

Uchwała Nr XVII/168/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 września 2012r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/168/12.pdf

Uchwała Nr XVII/167/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 września 2012roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2012-2020.

Uchwała Nr XVII/167/12.pdf 

 

Uchwała Nr XVII/166/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy.

Uchwała Nr XVII/166/12.pdf

Uchwała Nr XVII/165/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 września 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała  Nr XVII/165/12.pdf

Uchwała Nr XVII/164/12 Rady Miasta I Gminy Szamocin z dnia 20 września 2012 roku. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała  Nr XVII/164/12.PDF

Uchwała Nr XVII/163/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała  Nr XVII/163/12.pdf

Uchwała nr XVI/162/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szamoty" na lata 2012-2018

Uchwała nr XVI/162/12.pdf

Uchwała nr XVI/161/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Swoboda" na lata 2012-2018

Uchwała nr XVI/161/12.pdf

Uchwała nr XVI/160/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór" na lata 2012-2018

Uchwała nr XVI/160/12.pdf

Uchwała nr XVI/159/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lipa" na lata 2012-2018

Uchwała nr XVI/159/12.pdf

Uchwała nr XVI/158/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Jaktorowo" na lata 2012-2018

Uchwała nr XVI/158/12.pdf

Uchwała nr XVI/157/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lipca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nałęcza" na lata 2008-2014

Uchwała nr XVI/157/12.pdf

Uchwała nr XV/156/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała nr XV/156/12.pdf

Uchwała nr XV/155/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Szamoty

Uchwała nr XV/155/12.pdf

Uchwała nr XV/154/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Swoboda

Uchwała nr XV/154/12.pdf

Uchwała nr XV/153/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Raczyn

Uchwała nr XV/153/12.pdf

Uchwała nr XV/152/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dwór

Uchwała nr XV/152/12.pdf

Uchwała nr XV/151/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Nałęcza

Uchwała nr XV/151/12.pdf

Uchwała nr XV/150/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Lipia Góra

Uchwała nr XV/150/12.pdf

Uchwała nr XV/149/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Lipa

Uchwała nr XV/149/12.pdf

Uchwała nr XV/148/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Laskowo

Uchwała nr XV/148/12.pdf

Uchwała nr XV/147/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Heliodorowo

Uchwała nr XV/147/12.pdf

Uchwała nr XV/146/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Borowo

Uchwała nr XV/146/12.pdf

Uchwała nr XV/145/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Atanazyn

Uchwała nr XV/145/12.pdf

Uchwała nr XV/144/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku o utracie mocy uchwał

Uchwała nr XV/144/12.pdf

Uchwała nr XV/143/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr XV/143/12.pdf

Uchwała nr XV/142/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała nr XV/142/12.pdf

Uchwała nr XV/141/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr XV/141/12.pdf

Uchwała nr XV/140/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Uchwała nr XV/140/12.pdf

Uchwała nr XV/139/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2012-2020.

Uchwała nr XV/139/12.pdf

Uchwała nr XV/138/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok

Uchwała nr XV/138/12.pdf

Uchwała nr XV/137/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XV/137/12.pdf

Uchwała nr XV/136/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamoc

Uchwała nr XV/136/12.pdf

Uchwała nr XIV/135/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku o wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Uchwała nr XIV/135/12.pdf

Uchwała nr XIV/134/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Szamocin na rok 2011

Uchwała nr XIV/134/12.pdf

Uchwała nr XIV/133/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwoln

Uchwała nr XIV/133/12.pdf

Uchwała nr XIV/132/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Jaktorowo" na lata 2012-2018

Uchwała nr XIV/132/12.pdf

Uchwała nr XIV/131/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Lipa" na lata 2012-2018

Uchwała nr XIV/131/12.pdf

Uchwała nr XIV/130/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Nowy Dwór" na lata 2012-2018

Uchwała nr XIV/130/12.pdf

Uchwała nr XIV/129/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Swoboda" na lata 2012-2018

Uchwała nr XIV/129/12.pdf

 

Uchwała nr XIV/128/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Szamoty" na lata 2012-2018

Uchwała nr XIV/128/12.pdf

Uchwała nr XIV/127/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości w ramach zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XIV/127/12.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/126/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIII/126/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/125/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XIII/125/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/124/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2012-2020.

UCHWAŁA NR XIII/124/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/123/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Szamocin”

UCHWAŁA NR XIII/123/12.pdf

UCHWAŁA Nr XIII/122/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. wkładu pieniężnego

 UCHWAŁA Nr XIII/122/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/121/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

UCHWAŁA NR XIII/121/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/120/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIII/120/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/119/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nałęcza" na lata 2008-2014.

UCHWAŁA NR XIII/119/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/118/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Mi

UCHWAŁA NR XIII/118/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/117/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin.

UCHWAŁA NR XIII/117/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/116/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

UCHWAŁA  NR XIII/116/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/115/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

UCHWAŁA  NR XIII/115/12.pdf

UCHWAŁA NR XIII/114/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

UCHWAŁA  NR XIII/114/12.pdf

Uchwała nr XII/113/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

Uchwała nr XII/113/12.pdf

Uchwała nr XII/112/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek.

Uchwała nr XII/112/12.pdf

Uchwała nr XII/111/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony

Uchwała nr XII/111/12.pdf

Uchwała nr XII/110/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XII/110/12.pdf

Uchwała nr XII/109/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin”.

Uchwała nr XII/109/12.pdf

Uchwała nr XII/108/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospod

Uchwała nr XII/108/12.pdf

Uchwała nr XII/107/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr XII/107/12.pdf

Uchwała nr XII/106/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała nr XII/106/12.pdf

Uchwała nr XII/105/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy S

Uchwała nr XII/105/12.pdf

Uchwała nr XII/104/12 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała nr XII/104/12.pdf

Uchwała nr XI/103/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Uchwała nr XI/103/11.pdf

Uchwała nr XI/102/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Uchwała nr XI/102/11.pdf

Uchwała nr XI/100/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego

Uchwała nr XI/100/11.pdf

Uchwała nr XI/100/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic na terenie Szamocina.

Uchwała nr XI/100/11.pdf

Uchwała nr XI/99/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała nr XI/99/11.pdf

Uchwała nr XI/98/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała nr XI/98/11.pdf

Uchwała nr XI/97/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie sieci wodociągowej

Uchwała nr XI/97/11.pdf

Uchwała nr XI/96/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała nr XI/96/11.pdf

Uchwała nr XI/95/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2012 rok.

 Uchwała nr XI/95/11.pdf

Uchwała nr XI/94/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2012-2020.

Uchwała nr XI/94/11.pdf

Uchwała nr XI/93/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Uchwała nr XI/93/11.pdf

Uchwała nr XI/92/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020.

Uchwała Nr X/91/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr X/91/11.pdf

Uchwała Nr X/90/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Uchwała Nr X/90/11.pdf

Uchwała Nr X/89/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieokreślony.

Uchwała Nr X/89/11.pdf

Uchwała Nr X/88/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wycofania z majątku Szamocińskiego Ośrodka Kultury sali sportowo-widowiskowej przy ul. 19 Stycznia 29 w

Uchwała Nr IX/88/11.pdf

Uchwała Nr X/87/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2012 roku i określenia wzoru formularzy

Uchwała Nr IX/87/11.pdf

Uchwała Nr X/86/11.pdf

Uchwała Nr X/85/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie w sprawie wystąpienia do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisó

Uchwała Nr IX/85/11.pdf

Uchwała Nr X/84/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie kolektora sanitarnego i separa

Uchwała Nr X/84/11.pdf

Uchwała Nr X/83/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr IX/83/11.pdf

Uchwała Nr IX/82/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp.z o.o. wkładu pieniężnego

Uchwała Nr IX/82/11.pdf

Uchwała Nr IX/81/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr IX/81/11,pdf

Uchwała Nr IX/80/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/80/11.pdf

Uchwała Nr IX/79/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020

Uchwała Nr IX/79/11.pdf

Uchwała Nr IX/78/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenie inka

Uchwała Nr IX/78/11.pdf

Uchwała Nr IX/77/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie podatku od środków transportu

Uchwała Nr IX/77/11.pdf

Uchwała Nr IX/76/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy.

Uchwała Nr IX/76/11.pdf

Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2012 - 2014 w zakresie podjęcia inw

Uchwała Nr IX/75/11.pdf

Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr IX/74/11.pdf

Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr IX/73/11.pdf

Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w współwłasności nieruchomości Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr IX/72/11.pdf

Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie nieruchomości.

Uchwała Nr IX/71/11.pdf

Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

Uchwała Nr IX/70/11.pdf

Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie sieci wodociągowej.

Uchwała Nr IX/69/11.pdf

Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku o zmianie uchwały VI/43/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ra

Uchwała Nr VIII/67/11.pdf

Uchwała Nr VIII/66/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku o zmianie uchwały IV/24/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ra

Uchwała Nr VIII/66/11.pdf

Uchwała Nr VIII/65/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku o zmianie uchwały VI/42/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminorgo na realizację inwestycji

Uchwała Nr VIII/65/11.pdf

Uchwała Nr VIII/64/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020

Uchwała Nr VIII/64/11.pdf

Uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/63/11.pdf

Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie nadania nazwy dla ronda w Szamocinie

Uchwała Nr VIII/68/11.pdf

Uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego ul.Parkowa w Szamocinie

Uchwała Nr VIII/62/11.pdf

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020.

Uchwała Nr VIII/61/11.pdf

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy

Uchwała Nr VIII/60/11.pdf

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gmin

Uchwała Nr VIII/59/11.pdf

Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VIII/57/11.pdf

Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VIII/57/11.pdf

Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Jaktorowo.

Uchwała Nr VII/56/11.pdf

Uchwała Nr VII/55/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały VI/42/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

Uchwała Nr VII/55/11.pdf

Uchwała Nr VII/54/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały V/33/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr VII/54/11.pdf

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Szamocin

Uchwała Nr VII/53/11.pdf

Uchwała Nr VII/52/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin na rzecz Gminy wyz

Uchwała Nr VII/52/11.pdf

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2012 - 2014 w zakresie podjęcia inwestycji pn: „Budowa gm

Uchwała Nr VII/50/2011.pdf

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok

Uchwała Nr VII/49/11.pdf

Uchwała Nr VII/48/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2010

Uchwała Nr VII/48/11.pdf

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VII/47/11.pdf

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamoc

Uchwała Nr VII/46/11.pdf

Uchwała Nr VII/51/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020.

Uchwała Nr VII/51/11.pdf

Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr VI/45/11.pdf

Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej.

Uchwała Nr VI/44/11.pdf

Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wi

Uchwała Nr VI/43/11.pdf

Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje inwestycji.

Uchwała Nr VI/42/11.pdf

Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/41/11.pdf

Uchwała Nr VI/40/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisan

Uchwała Nr VI/40/11.pdf

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.

Uchwała Nr VI/39/11.pdf

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/38/11.pdf

Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr VI/37/11.pdf

Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 maja 2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr VI/36/11.pdf

Uchwała Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr V/35/11.pdf

Uchwała Nr V/34/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze, inf

Uchwała Nr V/34/11.pdf

Uchwała Nr V/33/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

Uchwała Nr V/33/11.pdf

Uchwała Nr V/32/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020

Uchwała Nr V/32/11.pdf

Uchwała Nr V/31/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 o zmianie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2011 rok.

Uchwała Nr V/31/11.pdf

Uchwała Nr V/30/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji ze środków budżetu Miasta i Gminy Szamocin przeznaczonych na finansowa

Uchwała Nr V/30/11.pdf

Uchwała Nr V/29/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała Nr V/29/11.pdf

Uchwała Nr V/28/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie sieci wodociągowej z przyłączami na o

Uchwała Nr V/28/11.pdf

Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 w sprawie podziału sołectwa Swoboda

Uchwała Nr IV/27/11.pdf

Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego.

Uchwała Nr IV/26/11.pdf

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenie inkasentów i

Uchwała Nr IV/25/11.pdf

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wi

Uchwała Nr IV/24/11.pdf

Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2011

Uchwała Nr IV/23/11.pdf

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki

Uchwała Nr IV/22/11.pdf

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr IV/21/11.pdf

Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie przekazania na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie lokalu mieszkalnego położ

Uchwała Nr IV/20/11.pdf

Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w Szamocinie.

Uchwała Nr IV/19/11.pdf

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr IV/18/11.pdf

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr IV/17/11.pdf

Uchwała Nr III/16/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2011

Uchwała Nr III/16/10.pdf

Uchwała Nr III/15/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011-2020

Uchwała Nr III/15/10.pdf

Uchwała Nr III/14/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Uchwała Nr III/14/10.pdf

Uchwała Nr III/13/10 rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2010 roku o uchyleniu uchwały w sprawie określenia wysokości zobowiązania finansowego na lata 2010-2017 dotyczącego projekt

Uchwała Nr III/13/10.pdf

Uchwała Nr III/12/10 rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudmia 2010 roku w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Miasta i Gminy Szamocin do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu Gmin i

Uchwała Nr III/12/10.pdf

Uchwała Nr II/11/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

Uchwała Nr II/11/10.pdf

Uchwała Nr II/10/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Uchwała Nr II/10/10.pdf

Uchwała Nr II/9/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin oraz zasad jego waloryzacji

Uchwała Nr II/9/10.pdf

Uchwała Nr II/8/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 16 grudnia 2010 roku o uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji projektu pt. "Inte

Uchwała Nr II/8/10.pdf

Uchwała Nr II/7/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr II/7/10.pdf

Uchwała Nr II/6/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/6/10.pdf

Uchwała Nr I/5/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/5/10.pdf

Uchwała Nr I/4/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/4/10.pdf

Uchwała Nr I/3/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia i nazw stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/3/10.pdf

Uchwała Nr I/2/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miast a i Gminy w Szamocinie

Uchwała Nr I/2/10.pdf

Uchwała Nr I/1/10 Rady Miasta i Gminy w Szamocinie z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miast a i Gminy w Szamocinie

Uchwała Nr I/1/10.pdf