Uchwały Rady MiG-Poprzednie kadencje

Uchwała Nr XXXVI/294/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Uchwała Nr XXXVI/294/10.pdf

Uchwała Nr XXXVI/293/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publiczny

Uchwała Nr XXXVI/293/10.pdf

Uchwała Nr XXXVI/292/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych

Uchwała Nr XXXVI/292/10.pdf

Uchwała Nr XXXVI/291/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2011 rok

Uchwała Nr XXXVI/291/10.pdf

Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Uchwała Nr XXXVI/290/10.pdf

Uchwała Nr XXXVI/289/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie "Programu współpracy Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami samorządowymi oraz innymi podmiotami p

Uchwała Nr XXXVI/289/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/288/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin za 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/288/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/287/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2009 rok

Uchwała Nr XXXV/287/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/286/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw

Uchwała Nr XXXV/286/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/285/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami działalności pożytk

Uchwała Nr XXXV/285/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/284/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie samochodu cieżarowego

Uchwała Nr XXXV/284/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/283/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własnoś

Uchwała Nr XXXV/283/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/282/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXXV/282/10.pdf

Uchwała Nr XXXV/281/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/281/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/280/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXXIV/280/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/279/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010.

Uchwała Nr XXXIV/279/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/278/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXIV/278/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/277/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod

Uchwała Nr XXXIV/277/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/276/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod

Uchwała Nr XXXIV/276/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/275/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego

Uchwała Nr XXXIV/275/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/274/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/273/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy.

Uchwała Nr XXXIV/273/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/272/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/65/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

Uchwała Nr XXXIV/272/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/271/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Miasta i Gminy Szamocin nieruchomości lokalowej położonej w Jakt

Uchwała Nr XXXIV/271/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/270/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie zmiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr XXXIV/270/10.pdf

Uchwała Nr XXXIV/269/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 9 września 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/269/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/268/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/268/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/267/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXXIII/267/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/266/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXXIII/266/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/265/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XXXIII/265/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/264/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwiec 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach p

Uchwała Nr XXXIII/264/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/263/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Uchwała Nr XXXIII/263/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/262/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadając

Uchwała Nr XXXIII/262/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/261/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze Budżetu Miasta i Gminy or

Uchwała Nr XXXIII/261/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/260/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ

Uchwała Nr XXXIII/260/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/259/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XXXIII/259/10.pdf

Uchwała Nr XXXIII/258/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/258/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/257/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu Rozwoju Pro

Uchwała Nr XXXII/257/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/256/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin"

Uchwała Nr XXXII/256/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/255/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr XXXII/255/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/254/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Uchwała Nr XXXII/254/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/253/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Uchwała Nr XXXII/253/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/252/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie nawiązania partnerstwa z włoską gminą Sant' Omero

Uchwała Nr XXXII/252/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/251/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia "Planu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie MiG Szamocin na lat

Uchwała Nr XXXII/251/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/250/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szamocin na lata 2008-2014

Uchwała Nr XXXII/250/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/249/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Szamocin na lata 2008-2014

Uchwała Nr XXXII/249/10.pdf

Uchwała Nr XXXII/248/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXXII/248/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/247/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie darowizny środka trwałego

Uchwała Nr XXXI/247/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/246/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w w Szamocinie

Uchwała Nr XXXI/246/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/245/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w Szamocinie

Uchwała Nr XXXI/245/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/244/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zarwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Uchwała Nr XXXI/244/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/243/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2010

Uchwała Nr XXXI/243/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/242/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXXI/242/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/241/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/241/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/240/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/240/10.pdf

Uchwała Nr XXXI/239/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXXI/239/10.pdf

Uchwała Nr XXX/238/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie przekazania Zakładowi Gospdarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie sieci wodociągowej i kanalizacyj

Uchwała Nr XXX/238/10.pdf

Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie za

Uchwała Nr XXX/237/10.pdf

Uchwała Nr XXX/236/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie określenia wysokości zobowiązania przekraczającego kwotę planu wydatków ustalonych w budżeci na realizac

Uchwała Nr XXX/236/10.pdf

Uchwała Nr XXX/235/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy szamocin na rok 2010

Uchwała Nr XXX/235/10.pdf

Uchwała Nr XXX/234/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospoda

Uchwała Nr XXX/234/10.pdf

Uchwała Nr XXX/233/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy szamocin do stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka 7RYB"

Uchwała Nr XXX/233/10.pdf

Uchwała Nr XXX/232/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXX/232/10.pdf

Uchwała Nr XXX/231/10 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXX/231/10.pdf

Uchwała Nr XXIX/230/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/230/09.pdf

Uchwała Nr XXIX/229/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasną przed końcem roku budżetowego 2009

Uchwała Nr XXIX/229/09.pdf

Uchwała Nr XXIX/228/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/228/09.pdf

Uchwała Nr XXIX/227/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Jakt

Uchwała Nr XXIX/227/09.pdf

Uchwała Nr XXIX/226/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28.12.2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zada

Uchwała Nr XXIX/226/09.pdf

Uchwała Nr XXIX/225/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomani na rok 2010

Uchwała Nr XXIX/225/09.pdf

Uchwała Nr XXIX/224/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok

Uchwała Nr XXIX/224/09.pdf

Uchwała Nr XXIX/223/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXIX/223/09.pdf

Uchwała Nr XXVIII/222/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy szamocin

Uchwała Nr XXVIII/222/09.pdf

Uchwała Nr XXVIII/221/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości zobowiązania finansowego an lata 2010-2012 dotyczącego konserwacji kompleksu bo

Uchwała Nr XXVIII/221/09.pdf

Uchwała Nr XXVIII/220/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy szamocin na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/220/09.pdf

Uchwała Nr XXVIII/219/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzący

Uchwała Nr XXVIII/219/09.pdf

Uchwała Nr XXVIII/218/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia pod nazwą "Związek Miast i Gmin Nadmoteckich"

Uchwała Nr XXVIII/218/09.pdf

Uchwała Nr XXVIII/217/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/217/09.pdf

Uchwała Nr XXVIII/216/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVIII/216/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/215/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego

Uchwała Nr XXVII/215/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/214/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/214/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/213/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010 rok dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Jak

Uchwała Nr XXVII/213/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/212/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/212/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/211/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok i wzorów formularzy

Uchwała Nr XXVII/211/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/210/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Uchwała Nr XXVII/210/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/209/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVII/209/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/208/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVII/208/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/207/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/207/09.pdf

Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 października 2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/206/09.pdf

Uchwała Nr XXVI/205/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości zobowiązania finansowego na lata 2010-2017 dotyczącego projektu pt.:"Internet z

Uchwała Nr XXVI/205/09.pdf

Uchwała Nr XXVI/204/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji projektu pt "Internet zmieni Twój los

Uchwała Nr XXVI/204/09.pdf

Uchwała Nr XXVI/203/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie określenia wysokości zobowiązania finansowego na 2010 rok dotyczącego rekultywacji składowania odpad

Uchwała Nr XXVI/203/09.pdf

Uchwała Nr XXVI/202/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok

Uchwała Nr XXVI/202/09.pdf

Uchwała Nr XXVI/2001/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVI/201/09.pdf

Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXVI/200/09. pdf

Uchwała Nr XXVI/199/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/199/09.pdf

Uchwała Nr XXVI/198/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/198/09. pdf

Uchwała Nr XXV/197/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziaów

Uchwała Nr XXV/197/09.pdf

Uchwała Nr XXV/196/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżety Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok

Uchwała Nr XXV/196/09.pdf

Uchwała Nr XXV/195/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Uchwała Nr XXV/195/09.pdf

Uchwała Nr XXV/194/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umożenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi

Uchwała Nr XXV/194/09.pdf

Uchwała Nr XXV/193/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XXV/193/09.pdf

Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzony

Uchwała Nr XXV/192/09.pdf

Uchwała Nr XXV/191/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie programu wspołpracy Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami porządkowymi oraz podmiotami prowadzącymi

Uchwała Nr XXV/191/09.pdf

Uchwała Nr XXV/190/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybów wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

Uchwała Nr XXV/190/09.pdf

Uchwała Nr XXV/188/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXV/188/09.pdf

Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXV/189/09.pdf

Uchwała Nr XXIII/187/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w dotychczasowym opisie granic obwodów głosowania Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXIII/187/09.pdf

Uchwała Nr XXIII/186/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

Uchwała Nr XXIII/186/09.pdf

Uchwała Nr XXIII/185/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Pr

Uchwała Nr XXIII/185/09.pdf

Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/184/09.pdf

Uchwała Nr XXIII/183/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała Nr XXIII/183/09.pdf

Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbucie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXIII/182/09.pdf

Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XXIII/181/09.pdf

Uchwała Nr XXII/180/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję wieloletnią instytucji kultury

Uchwała Nr XXII/180/09.pdf

Uchwała Nr XXII/179/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów

Uchwała Nr XXII/179/09.pdf

Uchwała Nr XXII/178/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szamocin na lata 2008-2014

Uchwała Nr XXII/178/09.pdf

Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Szamocin na lata 2008-2014

Uchwała Nr XXII/177/09.pdf

Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr XXII/176/09.pdf

Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podm

Uchwała Nr XXII/175/09.pdf

Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok.

Uchwała Nr XXII/174/09.pdf

Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzon

Uchwała Nr XXII/173/09.pdf

Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjn

Uchwała Nr XXII/172/09.pdf

Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynag

Uchwała Nr XXII/171/09.pdf

Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała Nr XXII/170/09.pdf

Uchwała Nr XX/169/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla ZGKiM w Szamocin

XXI/169/09.pdf

Uchwała Nr XX/168/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez MiG szamocin

XXI/168/09.pdf

Uchwała Nr XX/166/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania nwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w

XXI/166/09.pdf

Uchwała Nr XX/165/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu MiG szamocin na rok 2009

XXI/165/09.pdf

Uchwała Nr XX/167/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność MiG szamocin

XXI/167/09.pdf

Uchwała Nr XX/164/09 Rady miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminy określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzn

Uchwała Nr XX/164/09.pdf

Uchwała Nr XX/163/09 Rady miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Jaktorowo" na lata 2009-2014

Uchwała Nr XX/163/09.pdf

Uchwała Nr XX/162/09 Rady miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wycofania z majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XX/162/09.pdf

Uchwała Nr XX/161/09 Rady miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowqadzącymi

Uchwała Nr XX/161/09.pdf

Uchwała Nr XX/160/09 Rady miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2009 rok

Uchwałoa Nr XX/160/09.pdf

Uchwała nr XIX/159/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2009

XIX/159/08.pdf

Uchwała nr XIX/158/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok.

XIX/158/08.pdf

Uchwała nr XIX/157/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wyn

XIX/157/08.pdf

Uchwała nr XIX/156/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

XIX/156/08.pdf

Uchwała nr XIX/155/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

XIX/155/08.pdf

Uchwała nr XIX/154/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szamocin na lata 2008-2015

XIX/154/08.pdf

Załącznik.doc

Uchwała nr XIX/153/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nadania statutu Szamocińskiemu Ośrodkowi Kultury.

XIX/153/08.pdf

Uchwała nr XIX/152/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

XIX/152/08.pdf

Uchwała nr XIX/151/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

XIX/151/08.pdf

Uchwała nr XIX/150/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

XIX/150/08.pdf

Uchwała nr XIX/149/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej

XIX/149/08.pdf

Uchwała nr XIX/148/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania Szamocińskiemu Ośrodkowi Kultury sali sportowo-widowiskowej przy ul. 19 Stycznia 29

XIX/148/08.pdf

Uchwała nr XIX/147/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 29 grudnia 2008 rokuw sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie sieci wodociągowej z przyłącza

XIX/147/08.pdf

Uchwała Nr XVII/145/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVII/145/08.pdf

Uchwała Nr XVII/144/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na majątek Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVII/144/08.pdf

Uchwała Nr XVII/143/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia

Uchwała Nr XVII/143/08.pdf

Uchwała Nr XVII/142/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XVII/142/08.pdf

Uchwała Nr XVII/141/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr XVII/141/08.pdf

Uchwała Nr XVII/140/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr XVII/140/08.pdf

Uchwała Nr XVII/139/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Szamocin

Uchwała Nr XVII/139/08.pdf

Uchwała Nr XVII/138/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmianyuchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr XVII/138/08.pdf

Uchwała Nr XVII/137/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/137/08.pdf

Uchwała Nr XVII/136/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/2006 w sprawie zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie z

Uchwała Nr XVII/136/08.pdf

Uchwała Nr XVII/135/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy.

Uchwała Nr XVII/135/08.pdf

Uchwała Nr XVII/134/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego i określenia wzoru formularzy i zwolni

Uchwała Nr XVII/134/08.pdf

Uchwała Nr XVII/133/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto i Gminę Szamocin.

Uchwała Nr XVII/133/08.pdf

Uchwała nr XVII/132/08 Rady Masta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto i Gminę Szamocin

Uchwała Nr XVII/132/08.pdf

Uchwała nr XVII/131/08 Rady Masta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwala Nr XVII/131/08.pdf

Uchwała nr XVII/130/08 Rady Masta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/130/08.pdf

Uchwała nr XVII/129/08 Rady Masta i Gminy Szamocin z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Uchwała Nr XVII/129/08.pdf

Uchwała Nr XVI/128/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała.pdf

Uchwała Nr XVI/127/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok.

uchwala.pdf

Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wyposażenia Szamocińskiego Ośrodka Kultury w nieruchomośc stanowiącą własność Miasta i Gminy Szamoc

Uchwała.pdf

Uchwała Nr XVI/125/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwala.pdf

Uchwała nr XVI/124/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

uchwala.pdf

Uchwała nr XVI/123/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwala.pdf

Uchwała nr XVI/122/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku w sprawie wysokości zobowiązania przekraczającego kwotę planu budżetowego na rok 2008 na realizację wieloletn

Uchwala.pdf

Uchwała nr XVI/121/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 11 września 2008 roku w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwala.pdf

Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok.

Uchwała Nr 120.pdf

Uchwała nr XIV/119/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady MiG Szamocin

Uchwała Nr 119.pdf

Uchwała nr XIV/118/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na rok 2008.

Uchwała Nr 118.pdf

Uchwała nr XIV/117/08 Rady Miasta i GminySzamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wysokości zobowiązania przekraczającego kwotę planu budżetowego na 2008r. na realizację wieloletniego z

Uchwala Nr 117.pdf

Uchwała nr XIV/116/08 Rady Miasta i GminySzamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy

Uchwała Nr 116.pdf

Uchwała nr XIV/115/08 Rady Miasta i GminySzamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały nr X/77/07 Rady Miasta i Gminy z dnia 28 grudnia 2007r

Uchwała Nr 115.pdf

Uchwała nr XIV/114/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Ustawa Nr 114.pdf

Uchwała nr XIV/113/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr 113.pdf

Uchwała nr XIV/112/08 Rady Miasta i GminySzamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała nr 112.pdf

Uchwała nr XIV/111/08 Rady Miasta i GminySzamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mieścisko, Gminy Wapno i MiG Margonin do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego

Ustawa Nr 111.pdf

Uchwała nr XIV/110/08 Rady Miasta i GminySzamocin z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Damasławek, MiG Gołańcz, MiG Margonin, Gminy Mieścisko, MiG Rogoźno, Gminy Ryczywół

Ustawa Nr 110.pdf

Uchwała Nr XIII/109/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 25 kwietnia 2008r w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu systemowego " NOWE UMIEEJĘTNOŚCI - NOWE MOŻLIWOŚCI" na lata 20

Uchwała Nr 109

Uchwała Nr XIII/108/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin zdnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wyrazenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwote ustaloną w budzecie gminy

Uchwała Nr 108

Uchwała Nr XII/107/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr 107

Uchwała Nr XII/106/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r. w spraie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2007r.

Uchwała Nr 106

Uchwała Nr XII/105/08 Rady Miasta i Gminy szamocin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr 105

Uchwała Nr XII/104/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r w sprawie wysokości zobowiązania przekraczającego kwotę planu budżetowego na 2008r. na realizację wieloletniego zad

Uchwała Nr 104

Uchwała Nr XII/103/08 Rady Miasta i Gminy szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na majątek Miasta i Gminy szamocin nieruchomości stanowiących pas drogi.

Uchwała Nr 103

Uchwała Nr XII/102/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr 102

Uchwała Nr XII/101/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Dolina Noteci"

Uchwała Nr 101

Uchwała Nr XII/100/08 Rady MIasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Gminą Miejską Chodzież, partnerskiego projektu p

Uchwała Nr 100

Uchwała Nr XII/99/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szamocin" na lata 2008-2014.

Uchwała Nr 99

Uchwała Nr XII/98/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nałęcza"na lata 2008-2014.

Uchwała Nr 98

Uchwała Nr XII/97/08 Rady Miasta i Gminy szamocin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lipia Góra" na lata 2008-2014.

Uchwała Nr 97

Uchwała Nr XII/96/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła.

Uchwała Nr 96

Uchwała Nr XII/95/08 Rady Miasta i Gminy szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyj

Uchwała Nr 95

Uchwała Nr XII/94/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok.

Uchwała Nr 94

Uchwała Nr XII/93/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr 93

Uchwała Nr XII/92/08 Rady MIasta i Gminy Szamocin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Samocin.

Uchwała Nr 92

Uchwała Nr XI/91/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr 91

Uchwała Nr XI/90/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok.

Uchwała Nr 90

Uchwała Nr XI/89/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała Nr 89

Uchwała Nr XI/88/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr 88

Uchwała Nr XI/87/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Szamocin na lata 2008-2011"

Uchwała Nr 87

Uchwała Nr XI/86/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zniesienia nazw miejscowości Lipa Pierwsza i Lipa Druga, połączenia tych miejscowości i ustalenia wspólnej n

Uchwała Nr 86

Uchwała Nr XI/85/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla ZGKiM w Szamocinie

Uchwała Nr 85

Uchwała Nr XI/84/08 Rady MiG Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych oraz punktach przygotowania i w

Uchwała Nr 84

Uchwała Nr XI/83/2008 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej.

Uchwała Nr 83

Uchwała Nr XI/82/08 Rady Miasta i gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin.

Uchwała Nr 82

Uchwała Nr XI/81/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 81

Uchwała Nr XI/80/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 80

Uchwała Nr XI/79/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 79

Uchwała nr X/78/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Wielol

Uchwała Nr 78

Uchwała nr X/77/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Chodzież.

Uchwała Nr 77

Uchwała nr X/76/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok.

Uchwała Nr 76

Uchwała nr X/75/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007rok.

Uchwała Nr 75

Uchwała nr X/74/07 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta szamocina rejon ulicy Marcinkowskiego i Tartacznej oraz gminy Szamocin części wsi

Uchwała Nr 74

Uchwała nr X/73/07 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Uchwała Nr 73

Uchwała nr X/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2008r.

Uchwała Nr 72

Uchwała nr X/71/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Miejsko-Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty.

Uchwała Nr 71

Uchwała nr X/70/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.

Uchwała Nr 70

Uchwała Nr IX/69/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Uchwała Nr 69

Uchwała Nr IX/68/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 68

Uchwała Nr IX/67/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Uchwała Nr 67

Uchwała Nr IX/66/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie ,, Planu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Szamocin na lata 2008-2032.

Uchwała Nr 66

Uchwała Nr IX/65/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.

Uchwała Nr 65

Uchwała Nr IX/64/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i określenia wzoru formularzy i zwolnień w podatku rolnym.

Uchwała Nr 64

Uchwała NrIX/63/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamocin w sprawie zasad ustalenia i wysokości opłaty za świadczenia dodatkowe wykraczające poza p

Uchwała Nr 63

Uchwała Nr IX/62/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Szamocin.

Uchwała Nr 62

Uchwała Nr IX/61/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szamocin oraz prz

Uchwała Nr 61

Uchwała Nr IX/60/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Uchwała Nr 60

Uchwała Nr VIII/59/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie uchwalenia "Planu usuwania i utylizacji wyrobów zawierajacych azbest na terenie miasta i gminy Szamocin na lata 2008-2032".

Uchwała nr 59

Uchwała Nr VIII/58/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Szamocina.

Uchwała nr 58

Uchwała Nr VIII/57/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu

Uchwała nr 57

Uchwała Nr VIII/56/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejon

Uchwała nr 56

Uchwała Nr VIII/55/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie powołania ławników sądowych.

Uchwała nr 55

Uchwała Nr VIII/54/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok.

Uchwała nr 54

Uchwała Nr VIII/53/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy.

Uchwała nr 53

Uchwała Nr VIII/52/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

uchwała nr 52

Uchwała Nr VIII/51/2007r. z dnia 18 października 2007r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miast

Uchwała nr 51

Uchwała Nr VII/50/07 z dnia 03.09.2007r. w sprawie odpłatności za świadczenia dodatkowe przekraczające podstawe programową w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Szamocinie.

Uchwała Nr50

Uchwała Nr VII/49/07 z dnia 06.09.2007r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.

Uchwała Nr49

Uchwała Nr VII/48/07 z dnia 06.09.2007r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Lipa.

Uchwała Nr48

Uchwała Nr VII/47/07 z dnia 06.09.2007r. w sprawie przekazania na majatek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie zmodernizowanej hydroforni w Szamocinie.

Uchwała Nr47

Uchwała Nr VII/46/07 z dnia 06.09.2007r. w sprawie przekazania na majatek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie sieci wodociągowej - Szamoty wybudowanie - Borówki.

Uchwała nr46

Uchwała Nr VII/45/07 z dnia 06.09.2007r. w sprawie przekazania na majatek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie nieruchomosci zabudowanej położonej w Szamocinie.

Uchwała Nr45

Uchwała Nr VII/44/2007 z dnia 06.09.2007r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2007 rok.

Uchwała Nr44

Uchwała Nr VII/43/07 z dnia 06.09.2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiazywani

Uchwała Nr43

Uchwała Nr VI/42/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 z dnia 17.03.2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ...

Uchwała Nr VI/41/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr VI/40/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr VI/39/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2006 rok

Uchwała Nr VI/38/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok

Uchwała Nr VI/38/07 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok

Uchwała Nr V/37/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie przejęcia na własność Miasta i Gminy Szamocin porzuconego samochodu osobowego marki Ford Escort CLX

Uchwała Nr V/36/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chodzież do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów ko

Uchwała Nr V/35/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych S-ka z o.o. w Wągrowcu i podwyższ

Uchwała Nr V/34/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na 2007 rok - zawarcia umowy o dofina

Uchwała Nr V/33/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Szamocin na 2007 rok

Uchwała Nr V/32/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Chodzież

Uchwała Nr V/31/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Uchwała Nr V/30/07 z dnia 29.03.2007 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr IV/29/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie podjęcia współpracy z czeską Gmina Stramberk

Uchwała Nr IV/28/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich"

Uchwała Nr IV/27/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Uchwała Nr IV/26/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego i studium wychowania pr

Uchwała Nr IV/25/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie programu współpracy na rok 2007 Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała Nr IV/24/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia i wskazania jednostek, które utworzą rachunek dochodów własnych

Uchwała Nr IV/23/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2007 rok

Uchwała Nr III/22/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr III/21/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr III/20/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Uchwała Nr III/19/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr III/18/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Miasta i Gminy Szamocin do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej

Uchwała Nr III/17/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Miasta i Gminy Szamocin do reprezentowania jej w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich

Uchwała Nr III/16/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/04 Rady MiG Szamocin z dnia 15.10.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie w Gminnym Przedszkol

Uchwała Nr III/15/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Uchwała Nr III/14/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie bidzetu Miasta i Gminy Szamocin na 2007 rok

Uchwała Nr III/13/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała Nr III/12/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr II/11/06 z dnia 6.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin oraz zasad jego waloryzacji

Uchwała Nr II/10/06 z dnia 6.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/9/06 z dnia 6.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

Uchwała Nr II/8/06 z dnia 6.12.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała Nr II/7/06 z dnia 6.12.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII Rady MiG Szamocin z dnia 1.09.06 w sprawie zaciągnęcia kredytu sługoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjneg

Uchwała Nr II/6/06 z dnia 6.12.2006 r. w sprawie wysokości zobowiązania przekraczającego kwotę planu budżetowego na 2006 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa hydroforni w Szamoc

Uchwała Nr I/1/06 z dnia 24.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/5/06 z dnia 24.11.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/4/06 z dnia 24.11.2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/3/06 z dnia 24.11.2006 r. w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/2/06 z dnia 24.11.2006 r. w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała Nr I/1/06 z dnia 24.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXXIII/217/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Dolina Noteci"

Uchwała nr XXXIII/216/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych z

Uchwała nr XXXIII/215/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/206/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów info

Uchwała nr XXXIII/213/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenia Miasta i Gminy Szamocin w celu udzielenia pomocy regionalnej

Uchwała nr XXXIII/213/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała nr XXXIII/212/06 z dnia 20.10.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Chodzież

Uchwała nr XXXII/211/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin"

Uchwała nr XXXII/210/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Szamocinie

Uchwała nr XXXII/209/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

chwała nr XXXII/208/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXXII/207/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała nr XXXII/206/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała nr XXXII/205/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28.12.2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Uchwała nr XXXII/204/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-

Uchwała nr XXXII/203/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa hydroforni w Szamocinie"

Uchwała nr XXXII/202/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipiej Gó

Uchwała nr XXXII/201/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Rynku w Szamocinie"

Uchwała nr XXXII/200/06 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała nr XXXI/199/06 z dnia 21.06.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała nr XXXI/198/06 z dnia 21.06.2006 r. w sprawie wysokości zobowiązania przekraczajacego kwotę planu budżetowego na 2006 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa środowiskowej hal

Uchwała nr XXX/197/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin"

Uchwała nr XXX/196/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie przekazania na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie nieruchomości zabudowanej w Raczy

Uchwała nr XXX/195/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szamocinie

Uchwała nr XXX/194/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i gminy Szamo

Uchwała nr XXX/193/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowej instytucji kultury za p

Uchwała nr XXX/192/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trubu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne z budżetu Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXX/191/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. wsprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała nr XXX/190/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. wsprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletnim Programie Inwest

Uchwała nr XXX/189/06 Rady MiG Szamocin z dnia 08 czerwca 2006 r. wsprawie upowaznienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego kwotę planu budżetowego na 2006 r. na realizac

Uchwała nr XXIX/188/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.04.2006 r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin"

Uchwała nr XXIX/187/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.04.2006 r. w sprawie przystąpienia do sporz adzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocina rejon ul.

Uchwała nr XXIX/186/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.04.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania z bezdomnymi zwierzętami

Uchwała nr XXIX/185/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.04.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXIX/184/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.04.2006 r. w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Szamocin nieruchomości gruntowej położonej w Szamocinie, zabudowanej pawilonem

Uchwała nr XXIX/183/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.04.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXIX/182/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21.04.2006 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXVIII/181/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie wyposażenia Zakładu GKiM w Szamocinie w majątek komunalny - przyłącze kanalizacyjne do dwóch zabudowań w L

Uchwała nr XXVIII/180/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie wyposażenia Zakładu GKiM w Szamocinie w majątek komunalny: sieć wodociągową - Borówki Wybudowanie i Szamoc

Uchwała nr XXVIII/179/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Nałęczy, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej, stanowią

Uchwała nr XXVIII/178/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXVIII/177/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXVIII/176/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Uchwała nr XXVIII/175/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

Uchwała nr XXVIII/174/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy szamocin na 2006 rok

Uchwała nr XXVIII/173/06 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 10.03.2006 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Chodzież

Uchwała nr XXVII/172/2006 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała nr XXVI /171/05 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Uchwała nr XXVI/170/05 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin"

Uchwała nr XXVI/169/05 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/04 Rady MiG Szamocin z dnia 15.10.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie w Gminnym Przedszk

Uchwała nr XXVI/168/05 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie uznania roszczenia Gminnej Spółdzielni S.Ch." w Szamocinie i oddania jej w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej mi

Uchwała nr XXVI /167/05 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXVI/166/05 Rady MiG Szamocin z dnia 28.12.2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

Uchwała nr XXVI/165/05 Rady MiG Szamocin z dnia 28.12.2005 r. w sprawie programu współpracy na rok 2006 Miasta i Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymu oraz podmiotami, o których mowa w

Uchwała nr XXVI/164/05 Rady MiG Szamocin z dnia 28.12.2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2006 rok

Uchwała nr XXVI/163/05 Rady MiG Szamocin z dnia 28.12.2005 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Uchwała nr XXV/162/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szamocin

Uchwała nr XXV/161/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych z

Uchwała nr XXV/160/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz terminów płatności

Uchwała nr XXV/159/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy

Uchwała nr XXV/158/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała nr XXV/157/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie zzmian budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2005 rok

Uchwała nr XXV/156/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie dofinansowania kosztów zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży

Uchwała nr XXV/155/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18.11.2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

Uchwała nr XXII/145/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia opisu planowanego do realizacji zadania pn.: "Ratusz Miejski - odnowiony, be

Uchwała nr XXII/144/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/170/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie ustalenia wartości 1 punktu wynagrodzeni

Uchwała nr XXII/143/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i gminy Szamocin na 2005 rok

Uchwała nr XXI/142/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o ccharakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na pobyt stały

Uchwała nr XXI/141/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i prze

Uchwała nr XXI/140/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XXI/139/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XX/138/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/04 Rady MiG Szamocin z dnia 15 października 2004 roku w sprawie zasad przyznawa

Uchwała nr XX/137/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Szamocin

Uchwała nr XX/136/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie w sprawie przystąpienia przez Miasto i Gminę Szamocin do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w

Uchwała nr XX/135/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Miasto i Gminę Szamocin nieruchomości położonych w Heliodorowie będących dotyczczas wła

Uchwała nr XX/134/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Szamocin

Uchwała nr XX/133/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Uchwała nr XX/132/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Uchwała nr XX/131/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Szamocin

Uchwała nr XX/130/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Chodzieży

Uchwała nr XX/129/05 Rady MiG Szamocin z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała nr XIX/128/04 z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Szamocin na 2005 rok

Uchwała nr XIX/127/2004 z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Szamocin na 2004 rok

Uchwały Rady MiG z dnia 26.11.2004 r. od nr XVIII/117/04 do nr XVIII/126/04 w/g poniższych załączników:

Uchwały Rady MiG z dnia 15.10.2004 r. od nr XVII/109/04 do nr XVII/116/04 w/g poniższych załączników: Uwaga: z względu na swoją na obszerność, załączniki do uchwał nr XVII/115/04 i XVII/116/0

Uchwały Rady MiG z dnia 20.08.2004 r. od nr XVI/101/04 do nr XVI/107/04 w/g poniższych załączników:

Uchwały Rady MiG z dnia 25.06.2004 r. od nr XV/90/04 do nr XV/100/04 w/g poniższych załączników:Uwaga: z względu na swoją na obszerność, załącznik nr 1 do uchwały nr XV/95/04 jest do wglądu w

Uchwały Rady MiG z dnia 16.04.2004 r. od nr XIV/86/04 do nr XIV/89/04 w/g poniższych załączników:

Uchwały Rady MiG z dnia 05.03.2004 r. od nr XIII/79/04 do nr XIII/85/04 w/g poniższych załączników:

Uchwały Rady MiG z dnia 29.12.2003 r. od nr XII/76/03 do nr XII/78/03 w/g poniższych załączników:

Z uwagi na swoją obszerność załączniki do uchwały nr XII/78/03 są do wglądu w biurze Rady MiG w wersji papierowej.

Uchwały Rady MiG z dnia 11.12.2003 r. od nr XI/66/03 do nr XI/75/03 w/g poniższych załączników:

Uchwały Rady MiG z dnia 24.10.2003 r. od nr X/63/03 do nr X/65/03 w/g poniższych załączników:

Załączniki graficzne do uchwał nr: X/63/2003 i X/65/2003 są do wglądu w Biurze Rady MiG w Szamocinie, ul. Plac wolności 19, pokój nr 15.

Uchwały Rady MiG z dnia 26.09.2003 r. od nr IX/61/03 do nr IX/62/03 w/g poniższych załączników:

Uchwały Rady MiG z dnia 08.08.2003 r. od nr VIII/50/03 do nr VIII/59/03 w/g poniższych załączników: