Zamówienia Publiczne - Archiwum

Zamówienie publiczne - „Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla Gminy Szamocin, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniow

Wyjaśnienie nr 1 do siwz.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o wykluczeniu.doc

Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf

Załącznik nr 4 grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 5 specyfikacja szczegółowa.pdf

Zamówienie publiczne - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szamocin przy ul. Rolnej.

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.pdf

Pozwolenie.pdf

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  opinia geotechniczna.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie - III przetarg

Zmiana do SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  kosztorys ofertowy.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik nr 7 STWIORB.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne- Dowożenie i odwożenie dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi w gminie Szamocin w okresie od snia 02.01.2019 do dnia 20.12.2019 w r

Ogłoszenie.pdf

SIWZ z załącznikami.pdf

Zamówienie publiczne - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujace miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nadolnik, Nałęcza, Raczyn, Strzelc

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 warunki udziału.doc

Załącznik nr 3 o wykluczeniu z post.doc

Załącznik nr 3a oświadczenie podmiotów ipodwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf

Załącznik nr 7.pdf

- Kosztorys ofertowy.pdf

- Przedmiar robót.pdf

- TOM I Opis techniczny.pdf

- TOM II Część graficzna

1. rys.od 1 do 20.pdf

2. rys. od 21 do 46.pdf

3. Schemat Przepompowni.pdf

4. Strona tytułowa do części graficznej.pdf

-TOM III Uzgodnienia projektu.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Pozwolenie na budowę.pdf

Projet techniczny - Pas drogi wojewódzkiej :

Tom I.pdf

Tom II.pdf

Tom III.pdf

zal 20.pdf

zal 21.pdf

zal 32.pdf

zal 40.pdf

zal 42.pdf

Zamówienie publiczne - Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Szamocin

Odpowiedź na zapytanie nr 1.pdf

- siwz-cz.-II-Wykaz ppg + arkusz ofertowy.xlsx

- SIWZ cz. III - wzór umowy.docx

- SIWZ cz. IV - formularz ofertowy.docx

- SIWZ cz. V- załaczniki do oferty.docx

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

- Wykaz ppg + arkusz ofertowy.xlsx

- Wzór umowy.pdf

- formularz ofertowy.pdf

- załącznik do oferty.pdf

Zamówienie publiczne - Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujace miejscowości Kosarzyn, Józefowice, Nadolnik, Nałęcza, Raczyn, Strzelc

Wyjaśnienie do SIWZ nr 4.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Informacja o zmianie SIWZ nr 2.pdf

Pozwolenie na budowę.pdf

 

Wyjaśnienie do SIWZ nr 3.pdf

Wyjaśńienie do SIWZ nr 2.pdf

Projet techniczny - Pas drogi wojewódzkiej :

Tom I.pdf

Tom II.pdf

Tom III.pdf

zal 20.pdf

zal 21.pdf

zal 32.pdf

zal 40.pdf

zal 42.pdf

 

Wyjaśńienie do SIWZ nr 1.pdf

Informacja o zmianie SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 warunki udziału.doc

Załącznik nr 3 o wykluczeniu z post.doc

Załącznik nr 3a oświadczenie podmiotów ipodwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do grupy kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf

Załącznik nr 7.pdf

- Kosztorys ofertowy.pdf

- Przedmiar robót.pdf

- TOM I Opis techniczny.pdf

- TOM II Część graficzna

1. rys.od 1 do 20.pdf

2. rys. od 21 do 46.pdf

3. Schemat Przepompowni.pdf

4. Strona tytułowa do części graficznej.pdf

-TOM III Uzgodnienia projektu.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie - II przetarg

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.docx

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  kosztorys ofertowy.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik nr 7 STWIORB.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem układu oczyszczającego i wylotu wj przy ulicy Dworcowej w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

Projekt budowlany.pdf

SIWZ.doc

Załącznik Nr 1_formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

Załącznik Nr 6 - umowa.docx

Załącznik Nr 6 - umowa.pdf

Załącznik nr 7  kosztorys ofertowy.pdf

Załącznik nr 7  przedmiar.pdf

Załącznik nr 7 STWIORB.pdf

Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Zamówienie publiczne - Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Żeglarskiej w Laskowie

Ogloszenie.pdf

SIWZ.pdf

- Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

- Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

- Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

- Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc

- Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

- Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

- Załącznik Nr 6 - Umowa.pdf

- Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

- Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

- Załącznik Nr10_oświadczenie RODO.doc

Projekt budowlany.pdf

- zal E1.pdf

- zal E2.pdf

- zal E3.pdf

- zal E4.pdf

- zal E5.pdf

- zal E6.pdf

ST.pdf

Kosztorys.pdf

 

Zamówienie publiczne - Dzierżawa sezonowego ( mobilnego ) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno – zimowym 2018/2019

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

załącznik 1 - wzór formularza ofertowego.doc

załącznik 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.doc

załącznik 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

załącznik 3a - wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów 3 i podwykonawców.doc

załącznik 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy.doc

załącznik 5 - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc

załącznik 6 - wzór umowy.pdf

załącznik 7 - szczegółowa lokalizacja lodowiska.pdf

Zamówienie publiczne - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Szamocinie

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

- Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc

- Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc

- Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc

- Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

- Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc

- Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc

- Załącznik Nr 6 - Umowa.pdf

- Załącznik Nr 8_wykaz robót.doc

- Załącznik Nr 9_wykaz_osób.doc

Projekt.pdf

Rysunki.pdf

SST.pdf

Kosztorys.pdf

Przedmiary.pdf

 

Zamówienie publiczne - Udzielenie Gminie Szamocin kredytu długoterminowego do wysokości 2 700 000 zł.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14.05.2018r.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 16.05.2018.pdf

Informacje dotyczace  zobowiązań finansowych.pdf

Ogłoszenie nr 500101095 - o zmianie ogłoszenia.doc

Odpowiedź na zapytanie z dnia 09.05.2018.doc

zmiana SIWZ nr 1.doc

zmiana SIWZ nr 2.pdf

załącznik nr 1 po zmianie SIWZ z dnia 15.05.2018 r. doc

1.Ogłoszenie.pdf

2.Ogłoszenie-zm.pdf

3.SIWZ.pdf

4ZUS.pdf

5-US-Gmina Szamocin.pdf

6.US-Urząd M i G Szamocin.pdf

7.uchwala o powolaniu Skarbnika.pdf

8.Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf

9.NIP.pdf

10.REGON.pdf

11.Wykaz Jednostek Gminy.pdf

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.doc

załącznik nr 3.doc

załącznik nr 4.doc

12. Wybrane informacje o JST

13. Opis inwestycji.pdf

Zamówienie publiczne -Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

3.Projekt.pdf

 - projekt Rysunki.pdf

4.Kosztorys ofertowy.pdf

5.Przedmiary.pdf

6.SST.pdf

 

Zamówienie publiczne - Dostawa, montaż mebli i wyposażenia dla Urzędu Miasta i Gminy Szamocin

Zmiana do SIWZ.pdf

 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

- rzut parteru.pdf

- rzut piętra.pdf 

- rzut poddasza.pdf 

- Załącznik Nr 1.pdf

- Załącznik Nr 2.docx

- Załącznik Nr 3.docx 

- Załącznik Nr4.docx

- Załącznik Nr4a.docx 

- Załącznik Nr 4b.docx 

- Załącznik Nr 5.pdf

- Załącznik do oferty.docx  

Zamówienie publiczne - Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Zmiana ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

SIWZ-Załączniki.pdf

Zamówienie publiczne - Przebudowa Drogi Gminnej – Ulice 19 Stycznia, Powstańców Wlkp., Kościelna W Szamocinie

Ogłoszenie-zmiana.pdf

SIWZ-zmiana.pdf

1.Ogloszenie.pdf

2. SIWZ.pdf

3.Projekt Budowlany.pdf

- rysunki.pdf

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych.pdf

4.SST.pdf

5.Projekt Elektryczny.pdf

6. Przedmiar.pdf

7.Kodztorys budowlany.pdf

8.Kosztorys elektryczny.pdf

Zamówienie publiczne - Rozbudowa Gminnego Przedszkola Publicznego w Szamocinie.

Ogłoszenie-zmiana.pdf

 

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

2.1. Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

2.1.1. Załącznik do wyjaśnienia nr 1 do SIWZ.pdf


3.Pranża budowlana :

3.1 Opis techniczny.pdf

-rys cz.1.pdf

-rys cz.2.pdf 

-rys cz.3.pdf 

-rys cz.4.pdf 

3.2 ST.pdf

3.3 Kosztorys.pdf

4.Branża elektryczna :

4.1 Opis techniczny.pdf

4.2 Rysunki.pdf

4.3 St.pdf

4.4 Przedmiary.pdf

5.Branża sanitarna :

5.1 Opis techniczny - instalacje wewnętrzne.pdf

- rysunki - instalacje wewnętrzne.pdf

5.2 Opis techniczny - Przyłącze wodociągowe i terenowa inst. sanitarna.pdf

- rysunki - Przyłącze wodociągowe i terenowa inst. sanitarna.pdf

5.3 Opis techniczny - terenowa instalacja gazu.pdf

- rysunki - terenowa instalacja gazu.pdf

5.4 ST- przyłącze wodociągowe i terenowa instalacja ks.pdf

5.5 ST - instalacje sanitarne wewnętzrne.pdf

5.6 Przedmiary.pdf

5.7 Kosztorysy.pdf

6.Geologia.pdf

Zamówienie publiczne - Budowa drogi gminnej ul. Górna, oś, Księdza Kusztelaka w Szamocinie

Wijaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

Załącznik do wyjaśnienia nr1.pdf

 

1. Ogłoszenie.pdf

2. SIWZ.pdf

3. Projekt budowlany.pdf

3.1 SST.pdf

3.2 Kosztorys ofertowy.pdf

3.3 Przedmiary.pdf

4. Projekt budowlany-Docelowa Organizacja Ruchu.pdf

4.1 Kosztorys ofertowy-Docelowa Organizacja Ruchu.pdf

4.2 Przedmiary-Docelowa Organizacja Ruchu.pdf

5. Projekt budowlany-Remont.pdf

5.1 Kosztorys ofertowy-Remont.pdf

5.2 Przedmiary-Remont.pdf

6. Projekt budowlany-Branża Elektryczna.pdf

6.1 ST-Branża Elektryczna.pdf

6.2 Kosztorys ofertowy-Branża Elektryczna.pdf

7. Projekt budowlany-Branża Sanitarna.pdf

7.1 ST-Branża Sanitarna.pdf

7.2 Kosztorys ofertowy-Branża Sanitarna.pdf

 

Zamówienie publiczne - Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin.

Zmiana Ogłoszenia nr 2.pdf 

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

 

Zapytanie nr1 do SIWZ.pdf

SIWZ + Załączniki edytowalne.zip

Sprostowanie do SIWZ.pdf

 

Zmiana Ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ.pdf