Świadczenia rodzinne - Wnioski

Wniosek Za życiem

Za Życiem.pdf

Dobry Start 300

1.SDS-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf

Rodzina 500 +

1.SW-1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf

- SW-1Z-załacznik do SW-1.pdf

2.ZSW-01 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.pdf

3.ZSW-03 -Oświadczenie wnioskodawcy  o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.pdf

 

Fundusz alimentacyjny :

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf

2.Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf

3.Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.pdf

4.Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf

 5.Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny.pdf

 Świadczenia rodzinne:

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf

Zalącznik nr 1 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf

2.Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.pdf

3.Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf

4.Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy.pdf

5.Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.pdf

6.Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.pdf

7.Wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

Zalącznik nr 1 do wniosku o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

8. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf

9.Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

10. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf