Komunikat Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin - Otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadań Publicznych Gminy Szamocin

 

 KOMUNIKAT

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY

SZAMOCIN

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817)  oraz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr VIII/72/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2019" ogłaszam

 OTWARTY KONKURS OFERT

NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY SZAMOCIN

W ZAKRESIE:

 

L.P

Rodzaj zadania

Cele realizowanego zadania

Planowane wydatki w 2017 r. w zł.

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Szamocin,
 • popularyzacja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych,
 • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców,
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów sportowych,
 • promowanie i tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w gminie,
 • popularyzacja sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja uprawiania zdrowego stylu życia

70.000

2.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem,
 • zapewnienie możliwości dostępu do stałej indywidualnie dobranej i systematycznej rehabilitacji
 • wzrost świadomości na temat osób niepełnosprawnych
 • zwiększenie świadomości na temat zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy,
 • zwiększenie świadomości wśród osób niepełnosprawnych

 

 

25.500

3.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 • zminimalizowanie liczby osób tonących,
 • pomoc i ratowanie życia na akwenach wodnych gminy,
 • zwiększenie porządku i bezpieczeństwa na przydzielonych plażach i stanicach wodnych,
 • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży pod kątem bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi,

19.000

 

Zlecenie realizacji w/w zadań nastąpi w formie powierzenia w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817).

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinach wskazanych w ogłoszeniu i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Szamocin. Ofertywraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300) - należy złożyć (pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, Plac Wolności 19, 64 - 820 Szamocin, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: /3001053/skrytkaESP), w terminie do dnia  18 grudnia 2017 roku, do godz. 1500.

Oferta złożona w formie papierowej wina być w zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą zadania, którego dotyczy.

Kryteria oceny ofert zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej http://www.gminaszamocin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej http://www.gminaszamocin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Linki do w/w zadań :

 - Zarządzenie Nr 37 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szamocin w 2018 roku.pdf

- Zarządzenie Nr 38 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne.pdf

- Zarządzenie Nr 39/ 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf

- Zarządzenie Nr 40 / 2017 Burmistrza Miasta I Gminy Szamocin z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny ofert konkursowych na realizację zadania publicznego Gminy Szamocin w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf