OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin - otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 

 1.        I.      Rodzaje zadań

 

Lp.

Rodzaj zadania

Cele realizowanego zadania

Planowane wydatki w 2019 r. w zł.

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 • prowadzenie klubu sportowego,
 • przygotowanie drużyn do rozgrywek ligowych,
 • organizacje imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, festynów, turniejów, zawodów,
 • organizacje szkoleń dzieci, młodzieży uzdolnionej sportowo,
 • propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu – kadra trenerów i instruktorów,
 • zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej

70.000

2.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • pomoc rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem,
 • zapewnienie możliwości dostępu do stałej indywidualnie dobranej i systematycznej rehabilitacji

 

25.200

3.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 • zakup sprzętu dla drużyny WOPR realizującej zadanie,
 • dbanie o porządek i bezpieczeństwo na przydzielonych akwenach wodnych, plażach i stanicach

20.000

Link do zarządzeń :

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/602018.pdf

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/612018.pdf

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/622018.pdf

https://bip.gminaszamocin.pl/szamocin/zasoby/files/zarzadzenia2018/632018.pdf