Zamówienie publiczne - KOLEKTORY SANITARNE WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DO GRANIC POSESJI DLA ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY OBEJMUJĄCE MIEJSCOWOŚCI KOSARZYN, JÓZEFOWICE, NADOLNIK, NAŁĘCZA, RACZYN, STRZELC

Informacja o zmianie SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 war. udz. w post-zaktualizowany.doc

Odpowiedzi nr 2 do SIWZ.pdf

Odpowiedzi nr 1 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 war. udz. w post.doc

Załącznik nr 3 o wyklczeniu z post.doc

Załącznik nr 3a ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

Załącznik nr 4 zobowiązanie.doc

Załącznik nr 5 przynależność do gr. kapitałowej.doc

Załącznik nr 6 umowa.pdf

Załącznik nr 7.pdf

- Kosztorys ofertowy.pdf

- Przedmiar robót.pdf

- TOM I Opis techniczny.pdf

- TOM II Część graficzna

1. rys. od 1 do 20.pdf

2. rys.od 21 do 46.pdf

3. Schemat przepompowni.pdf

4. Strona tytułowa do części graficznej.pdf

- TOM IIIUzgodnienia projektu.pdf

SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT.pdf

Załącznik nr 8 wykaz robót.doc

Załącznik nr 9 wykaz osób.doc

Załącznik nr 10 RODO.doc

Pozwolenie na budowę.pdf

Projekt techniczny - Pas drogi wojewódzkiej:

Tom I.pdf

Tom II.pdf

Tom III.pdf

zal. 20.pdf

zal. 21.pdf

zal. 32.pdf

zal. 40.pdf

zal. 42.pdf