Informacja o dofinansowaniu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2019

INFORMACJA

O  DOFINANSOWANIU  PRACODAWCOM  KOSZTÓW  KSZTAŁCENIA  MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW

 

Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze.zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013 s.1),  z uwzględnieniem:

-        ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.362),

-        rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz.U.z 2018 r., poz.2010 ),

-        rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz.1644 ze zm),

pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników mogą uzyskać od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, dofinansowanie kosztów jego kształcenia w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców, którzy spełniają warunki określone w art.122 ustawy Prawo oświatowe. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dofinansowaniem realizowanym przez Gminę Szamocin objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szamocin.

Wypłata dofinansowania przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej i przekazywana jest  na konto pracodawcy wskazane we wniosku, po otrzymaniu na ten cel środków finansowych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, kopie:

  1. dokumentów potwierdzających kwalifikacje posiadane przez pracodawcę (albo osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną u pracodawcy) wymagane do prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, określone w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, np.: dyplomu mistrza w danym zawodzie, świadectwa ukończenia kursu pedagogicznego;
  2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  3. dokumentów potwierdzających złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe  lub oryginał zaświadczenia  o ukończeniu przygotowania zawodowego i zdaniu egzaminu);
  4. innych dokumentów, umożliwiających potwierdzenie spełnienia przez pracodawcę warunków wymaganych do przyznania dofinansowania (np. dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia młodocianego u innego pracodawcy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie instruktora praktycznej nauki zawodu, dokumentów potwierdzających prawo występowania w imieniu spółki, dokumentów potwierdzających wpis prowadzonej  działalności do KRS itp.).

 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracodawca zamierzający ubiegać się o dofinansowanie, zobowiązany jest zawiadomić Burmistrza Miasta i Gminy w Szamocinie o zawarciu z młodocianym, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Szamocin, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zgodnie z art.122, ust.11 ustawy Prawo Oświatowe, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi  pomoc de minimis, udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1407/2013  i treścią ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W związku z powyższym, przedsiębiorca ubiegający się o  dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku  również wniosek o udzielenie pomocy de minimis. Wraz z wnioskiem należy złożyć informację o zakresie  wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2014 r.,poz. 1543 ). Do wniosku należy  dołączyć również kopię wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w roku wnioskowania oraz w ciągu  dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie.

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Szamocinie pod numerem telefonu (67) 2848048.

 

Do pobrania druki:

-        zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego.pdf

-        wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego.pdf

-        oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania.pdf

-        formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

-        oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis.pdf

-        oświadczenie o wysokości otrzymaniu pomocy de minimis.pdf