Zamówienie publiczne - Rozbudowa i Przebudowa Budynku Administracji Publicznej na Budynek Kultury – Centrum Integracji Środowiskowej przy ul. Rynek 1 w Szamocinie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf

Przedmiar branży budowlanej - uzupełniający.pdf

Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ.pdf

Załącznik Nr 6 -Umowa-zmiana treści.pdf

Zmiana nr 2 treści SIWZ( fakturowanie,termin składania ofert).pdf

 

Zapytanie nr 3 do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ.pdf

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ.pdf

 Zapytanie nr 1 do SIWZ.pdf

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

 - Budowlany.pdf

- Elektryczny.pdf

- Sanitarny.pdf

4.Przedmiary

 - Budowlany.pdf

- Elektryczny.pdf

- Sanitarny.pdf

6.SST

 - Budowlana.pdf

- Elektryczna.pdf

- Sanitarna.pdf