Zamówienie publiczne - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Szamocin

1.Ogłoszenie.pdf

2.SIWZ.pdf

- zal 1- Formularz ofertowy.doc

- zal 2- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

- zal 3- OŚWIADCZENIEo braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

- zal 3a- OŚWIADCZENIE podmiootów trzecich i podwykonawców.doc

- zal 4- Zobowiązanie.doc

- zal 5- przynależność do grupy kapitałowej.doc

- zal 6- Umowa.pdf

- zal 8- wykaz robót.doc

- zal 9- wykaz ofert.doc

- zal 10-wykaz pracowników.doc

- zal11-RODO oświadczenie wykonawcy.doc

3.Projekty

- Projekt Heliodorowo.pdf

- Projekt Laskowo.pdf

4.Przedmiary

- Przedmiary Heliodorowo.pdf

- Przedmiary Laskowo.pdf

6.Kosztorysy

- Kosztorysy Heliodorowo.pdf

- Kosztorysy Laskowo.pdf

6.SST

- SST Heliodorowo.pdf

- SST Laskowo.pdf