Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2019 rok

INFORMACJA

DLA  PRACODAWCÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ  O  DOFINANSOWANIE   KOSZTÓW  KSZTAŁCENIA  MŁODOCIANYCH  PRACOWNIKÓW

2019 rok

 

Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmienioną  treścią: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U.z 2018 r. poz. 2245  ) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.z 2019, poz.1636), młodociany pracownik zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,  zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Z 2019, poz.1481), tzn. przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.  

Natomiast młodociany pracownik  zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,   zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Powołane zmiany  obowiązują od 1 września 2019 r.

W związku z powyższym do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wystawione przez właściwą komisję egzaminacyjną.