Zamówienie publiczne - Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Szamocin

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1- do zmiany nr 2 SIWZ.doc

 

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

SIWZ-zmiana.pdf

Załącznik Nr 1- do zmiany nr 1 SIWZ.doc

Załącznik Nr 8- do zmiany nr 1 SIWZ.doc

 

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy - Cenowy.doc

Załącznik Nr 2 - Wykaz posesji zamieszkałe jednorodz.doc

Załącznik Nr 3 wykaz posesji zamieszkałe wielorodz.doc

Załącznik Nr 4 do SIWZ pojemniki niezamieszkałe.doc

Załącznik Nr 5 . punkty zbiórki odpadów.doc

Załącznik Nr 6 - Wykaz miescowosci w gminie Szamocin.doc

Załącznik Nr 7 do SIWZ. WZÓR UMOWY.pdf

Załącznik Nr 8- Protokół wykonania usług.doc

Załącznik Nr 9 Sprawozdanie.doc

Załącznik NR 10 ewidencja odpadów w PSZOK.doc

Załącznik Nr 11 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

Załącznik Nr 12 Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień.doc

Załącznik Nr 13 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik Nr 14  Wykaz narzędzi.doc

Załącznik nr 15 opis urządzeń technicznych.doc

Załącznik Nr 16 do SIWZ Wykaz osób.doc

Załącznik Nr 17_o wykluczeniu z post.doc

Załącznik Nr 17a_ośw. podmiotów i podwykonawców.doc

Załącznik nr 18 o liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc

Załącznik Nr 19_Zobowiązanie.doc

Załącznik Nr 20_wykaz pracowników.doc

Załącznik Nr 21_RODO_oświadczenie wykonawcy.doc