Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 - zbiorczo